January 2015

Калита Алла Андріївна

Калита Алла Андріївна – доктор філологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», керівник Київської фонетичної школи.
У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему “Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фонетики англійської мови.
Теоретичними працями А.А. Калити сформовано концептуальні основи нетрадиційного міждисциплінарного підходу до вивчення фонетичних явищ, у наслідок якого нею було розроблено теоретичне підґрунтя нової енергетичної теорії мовлення.

 

Abramson, A. S. & Lisker, L. Discriminability along the voicing continuum: Cross language tests.

Undefined

In: Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences. (1970) (pp. 569-573). Prague: Academia.

Каталог: 

Валігура Ольга Романівна

Валігура Ольга Романівна Валігура Ольга Романівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Інтонаційні ознаки інформаційної структури озвученого навчально-наукового тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» під керівництвом проф. М.П. Дворжецької.
Докторську дисертацію на тему «Лингвокогнітивні і комуникативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців)» (автореферат)  захищено в 2010 р. під керівництвом проф. А.А. Калити.
Творчий доробок О.Р. Валігури охоплює: когнітивну модель продукування мовлення психічною сферою індивіда; типологію ознак білінгвізму; загальну когнітивну модель розумово-мовленнєвої діяльності білінгва та стохастичну модель породження інтерферованого мовлення.

Abramson A. S., Lisker L. Voice onset time in stop consonants: Acoustic analysis and synthesis.

Undefined

In:  Proceedings of the 5th International Congress of Acoustics (Paper A51). Liege: Imp. G. Thone.

Каталог: 

Алексієвець Оксана Миколаївна

Алексієвець Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – О.Р. Валігура).
З 2011 р. працює над темою докторської дисертації «Система просодичних засобів актуалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі» (науковий консультант – Р.В. Васько).

Козуб Любов Степанівна

Козуб Любов Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

У 1999 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертації «Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом доц. О.Р. Валігури.

З 2009 – доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Автор 135 публікацій, з них 127 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 85 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Автор 2 посібників з грифом МОН.

В обсязі теоретичного розгляду науковцем обґрунтовано узагальнену структурно-блочну схему телерекламного тексту; матричну модель альтернатив структурно-алгоритмічних схем взаємодії лінгвістичних засобів передачі змісту тексту телереклами; робочу класифікацію функціональних, соціолінгвістичних та структурно-прагматичних ознак англійських комерційних телерекламних текстів для їхнього експериментально-фонетичного дослідження..

Тараненко Лариса Іванівна

 Тараненко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «КПІ».
У 1996 р. закінчила факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету (нині – Київський державний лінгвістичний університет).
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А.Калити.

У 2016 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 30.05.2016). Тема дисертації: Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження).

 

Красовська Інна Валеріївна

Красовська Інна Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
У 1998 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю „Англійська і французька мови та переклад”.
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлень на позначення позитивних емоцій (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.

Шнуровська Любов Василівна

Шнуровська Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурні особливості просодичної інтерференції в усному англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.

Деркач Наталія Валеріївна

 Деркач Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Просодична організація англійського прислів’я: соціопрагматичний аспект (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.

Гуменюк Інна Леонідівна

Гуменюк Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію: “Інтонація пейзажних описів в англомовній художній прозі (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі аудіозаписів англомовних творів)” (ХДУ, 29.06.2017 р.). Науковий керівник - д.ф.н., проф. А.А. Калита.

Колісник Марина Павлівна

Колісник Марина Павлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського».
У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ».
4 грудня 2015 р. у ХНУ імені В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості функціонування північно-східного діалекту Англії у період 1960-2010 років» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита).

Марченко Валентина Володимирівна

Марченко Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

У 2007 р. закінчила факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету.

2 грудня 2016 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита).

Теоретичний доробок її наукових праць містить класифікацію лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів, комунікативну модель породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору та її варіантні реалізації.

Сокирська Ольга Сергіївна

Сокирська Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ».
22 червня у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації О. С. Сокирської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення відмови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» (науковий керівник - д.ф.н., доц. Л.І. Тараненко).

Андрущенко Ірина Олександрівна

Андрущенко Ірина ОлександрівнаАндрущенко Ірина Олександрівна – доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені проф. О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет (нині КНЛУ) у 2000 році.

У 2019 р. у Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію «Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (еспериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» під керівництвом д.ф.н., проф. А.А. Калити. (автореферат https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOrS7wn9QtyuoU&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2119902&parId=68696B3E65309B90%2119901&o=OneUp)

Андрущенко І.О. теоретично обґрунтовано класифікацію ознак акцентуйованих мовленнєвих особистостей для добору експериментального матеріалу з дослідження інтонаційного оформлення ними публічного політичного мовлення.

Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика

Russian

Год выпуска: 2001
Автор: Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф.
Жанр: Учебник
Язык: Русский
Издательство: РГГУ
ISBN: 5-7281-0347-2
Формат: djvu
Количество страниц: 592
Описание: В основе учебника лежат курсы лекций по общей фонетике, которые читались авторами на отделении теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ и на лингвистическом факультете РГГУ. Одинаковое внимание уделено как субстанциальной базезвукового общения (артикуляция, акустика, слуховое восприятие), так и его функциональным аспектам (традиционные и современные фонологические модели). Особые главы посвящены таким актуальным разделам, как компьютерные приложения фонетики и фонологическаятипология. Учебник снабжен многочисленными иллюстрациями, таблицами и схемами. Для лингвистов и филологов — студентов, аспирантов, преподавателей.

Каталог: 

Wennerstrom Ann. The Music of Everyday Speech: Prosody and Discourse Analysis

English
  • Hardcover: 344 pages
  • Publisher: Oxford University Press (November 1, 2001)
  • Language: English

Recently there has been a growing interest among discourse analysts in incorporating prosody into the analysis of spoken language. Wennerstrom considers the role of prosody in a variety of discourse genres and offers an over-all framework within which future analysis might continue.

Каталог: