Наша команда

Козуб Любов Степанівна

Козуб Любов Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

У 1999 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертації «Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом доц. О.Р. Валігури.

З 2009 – доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Автор 135 публікацій, з них 127 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 85 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Автор 2 посібників з грифом МОН.

В обсязі теоретичного розгляду науковцем обґрунтовано узагальнену структурно-блочну схему телерекламного тексту; матричну модель альтернатив структурно-алгоритмічних схем взаємодії лінгвістичних засобів передачі змісту тексту телереклами; робочу класифікацію функціональних, соціолінгвістичних та структурно-прагматичних ознак англійських комерційних телерекламних текстів для їхнього експериментально-фонетичного дослідження.

Основні праці та публікації

Посібники:

Козуб Л. С. (2015). Fundamentals of English Pronunciation: Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль: Підручники & посібники. 144 с.

Козуб Л. С., Бабенко О. В., Сидорук Г. І. (2018). Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів / За загальною редакцією проф. Малихіна О. В. Тернопіль: Вектор. 478 с.

Козуб Л. C., Захуцька О. В., Монашненко А. М. (2019). Практика письмового та усного перекладу (для студентів III курсу спеціальності 035 «Філологія») / За загальною редакцією проф. Шинкарука В. Д. Тернопіль: Вектор. 572 с.

Хрестоматії:

Козуб Л. С., Васько Р. В., Валігура О. Р. (2017). Сучасні лінгвістичні дослідження. Хрестоматія. Тернопіль: Вектор. 520 с.

Публікації у вітчизняних і зарубіжних виданнях:

 1. Козуб Л.С. Співвідношення інтонації і прагматики при аналізі усних інформаційних текстів // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2002. – № 2. – С. 10 14.
 2. Kozub L. The Sociolinguistic Approach to the Analysis of the Prosodic Organization of English Television Commercials // 8th TESOL National Ukraine Conference “TEFL Innovations and Challenges” (January 23-25). – Khmelnytsky: TESOL Ukraine. – 2003. – C. 19.
 3. Козуб Л.С. Систематизація лінгвістичних ознак текстів англійської комерційної телереклами // “Гуманітарний вісник” Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2004. – № 8. – С. 210 213.
 4. Козуб Л.С. Структурно-змістові ознаки тексту англійської комерційної телереклами // Науковий вісник” Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Серія: Германська філологія. – 2004. – Вип. 213. – С. 74 83.
 5. Валігура О.Р., Козуб Л.С. Соціолінгвістична специфіка дослідження текстів масової комунікації // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія: Філологія. – 2005. – Т. 8. – № 1. – С. 10 14.
 6. Kozub L. Computer Technologies in Acoustic Analysis of Speech Prosody // Всеукраїнська науково-практична конференція “Digging Deeper into Call” (10-11 травня). – Горлівка: ГДПІМ, 2006. – С. 56-58.
 7. Козуб Л.С. Специфіка просодичного оформлення англійських телерекламних текстів малої тривалості звучання // “Наукові записки” Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2006. – № 2 (16). – С. 14 24.
 8. Козуб Л.С. Роль засобів масової інформації у міжкультурній комунікації // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – К., 2006. – Випуск 1. – С. 135-140.
 9. Козуб Л.С. Специфіка сприйняття текстів англійської комерційної телереклами носіями і неносіями англійської мови // VI Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (1 лютого 2007). – Харків: Константа, 2007. – С. 165 167.
 10. Козуб Л.С. Fundamentals of English Pronunciation: Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів Тернопіль: Підручники & посібники, 2007. – 144 с. (з грифом МОН України).
 11. Козуб Л.С. Науково-теоретичні висновки дослідження соціолінгвістичних особливостей просодичної організації англійської телереклами // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 28. – С. 31-34.
 12. Козуб Л.С. Лінгвопрагматичний аспект дослідження англомовного політичного дискурсу в сучасних засобах масової інформації // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 30. – С. 212-215.
 13. Козуб Л.С. Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивних повідомлень у друкованих засобах масової інформації // “Гуманітарний вісник” Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2008. – № 12. – С. 67-70.
 14. Козуб Л.С. Ґендерні особливості англійського журналістського мовлення в електронних засобах масової інформації // Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. – 2008. – № 142. – Т. 1. – С. 359-360.
 15. Козуб Л.С. Специфіка взаємодії соціальних факторів і лінгвальних засобів у сучасному електронному медіа дискурсі // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Том 22(61). – № 2. – 2009. – С. 636-640.
 16. Козуб Л.С. Специфіка використання гендерно-нейтральної лексики для реалізації прагматичного спрямування сучасних англомовних ЗМІ // “Науковий вісник” Волинського національного університету імені Лесі Українки”. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2010. –№ 9. – С. 27-30.
 17. Козуб Л.С. Мовні засоби впливу у сучасному англомовному політичному дискурсі // Альманах “Studia methodologica”. – Випуск 32. – 2011. – С. 51 53.
 18. Козуб Л.С. Специфіка мовної політичної коректності у сучасному англомовному медіа-просторі // Філологічні науки. – Вип. 26. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори 2006», 2011. – С. 148-151.
 19. Просодичні особливості сучасної англомовної телереклами // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 105 (1). – 2012. – С. 497-500.
 20. Козуб Л.С., Липович К.А. Мовні особливості електронних текстів новин на сайті BBC // Perspectywy rozwoju nauki: Zbiór Raportów Naukowych  (28.11.2012 – 30.11.2012). – Гданьск / Gdansk. – С. 80-82.
 21. Козуб Л.С. Средства эмотивности в современном британском кинематографе // Международная научная конференция “Язык – когниция – социум” (12 –13 ноября 2012 г.). – Минск: МГЛУ, 2012. – С. 181 183.
 22. Козуб Л.С. Лінгвокультурологічні особливості англійської і німецької друкованої реклами // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 118. – 2013. – С. 110-113.
 23. Козуб Л.С. Маніпулятивні властивості структурних компонентів англійської і німецької реклами // “Наукові записки”. Серія: «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 160 162.
 24. Козуб Л.С., Тарнавська С.М. Способи досягнення адекватності перекладу // Science – od teorii do praktyki: Zbiór Raportów Naukowych (29.03.2013 – 31.03.2013). – Część 5/2. – Sopot, 2013. – P. 41 44.
 25. Козуб Л.С. Роль вербальних засобів у реалізації маніпулятивного потенціалу англійських і німецьких рекламних текстів // Проблеми зіставної семантики: збірник наукових статей. – Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 431-437.
 26. Козуб Л.С. Систематизація структурних елементів та лінгвістичних засобів передачі змісту англійської комерційної реклами // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету:  Зб. наук. пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2013. – С. 212-215.
 27. Козуб Л.С. Лінгвостилістичні особливості афоризмів у сучасній англомовній пресі / “Наукові записки” Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 130-132.
 28. Прагматичні особливості афоризмів у політичних промовах британських політиків // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 52-54.
 29. Козуб Л.С. Результати експериментального дослідження просодії англійської реклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету:  Зб. наук. пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2014. – С. 89-99.
 30. Козуб Л. (2015). Соціолінгвістичні особливості сучасних електронних мас-медіа. “Наукові записки” Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологічна». Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». Вип. 56. 145-147. https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2015/n56/53.pdf
 31. Козуб Л., Петрова О. (2016). Використання фонетичних експресивних засобів у прозі. Zbiór artykulów naukowych. “Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka”. # 2. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 63-66. http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_51/zbornik_51_52_Gdansk_30.03.2016.pdf
 32. Козуб Л. (2016). Особливості використання гендерного компоненту в англомовних засобах масової інформації. Zbiór artykułów naukowych. "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji." Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 42-45. http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_58/articl_58_5.pdf#PAGE=42
 33. Козуб Л. (2017). Варіативність вимовних норм у сучасному британському та американському кінематографі. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу. К.: Міленіум. 122-124. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22495/1/122-124%20%d0%9a%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%b1.pdf
 34. Козуб Л. (2017). Англіцизми в українській зовнішній Інтернет-рекламі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». Вип. 66. 49-51. https://eprints.oa.edu.ua/7820/1/17.pdf
 35. Козуб Л. (2017). Мовні фактори впливу на сприйняття усних рекламних текстів. Zbiór artykułów naukowych. "Osiągnięć akademickich. Teoria. Praktika. 2017". Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 63-65. http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/68_01.pdf#PAGE=63
 36. Козуб Л. (2017). Лінгвокультурологічні особливості сучасного англійського спортивного дискурсу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. К.: Вид‑во Міленіум, Вип. 272. 6-11. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/article/view/10229
 37. Козуб Л., Скочко І. (2017). Реклама як один із шляхів збагачення словникового корпусу сучасної української мови англійськими запозиченнями. Zbiór artykułów naukowych. "Obiecujące osiągnięcia naukowe Literatura, socjologia i kulturoznawstwo". Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 37-40. http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/scientific_conference/69/69-05.pdf
 38. Козуб Л., Довгань О. (2018). Англомовний новинний дискурс у сучасному медіапросторі. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. К.: Вид во Міленіум. Вип. 281. 271-277. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/article/viewFile/12130/10509
 39. Козуб Л., Скочко І. (2018). Прагматичний потенціал сучасних англомовних рекламних текстів. Науковий журнал «Молодий вчений». № 10 (62). 547-550. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/128.pdf
 40. Козуб Л. (2018). Роль інтонації в змістовій структурі інформаційного тексту. Матеріали круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень» (26-27 квітня 2018 р.). Київ: Нац. тех. ун-т України «КПІ ім. І. Сікорського». 91-93. https://terraludens.com/sites/default/files/files/2018/06/30/zbirka_krugliy_stil_20181.pdf
 41. Kozub L. (2019). The role of prosodic means in realizing the pragmatic effect. Scientific Journal «International Journal of Philology». Vol. 10, № 2. 45-50. https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2300116
 42. Kozub L., Valigura O., Monashnenko A. (2020). Prosody of English Television Advertising: Sociolinguistic Features and Pragmatic Potential. Euromentor Journal. Studies About Education. Volume XI, No. 1/March. Bucharest: “Dimitrie Cantemir” Christian University. 13-38. https://euromentor.ucdc.ro/EUROMENTOR%20March%20%20%202020.27.03.pdf