June 2020

Бурка Наталія Анатоліївна

Бурка Наталія АнатоліївнаНаталія Анатоліївна Бурка – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету.

У 2003 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька, французька)» і здобула кваліфікацію філолог, викладач англійської, німецької та французької мов і зарубіжної літератури.

У 2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала ступінь магістра за спеціальністю "Мова та література (англійська)".

У 2018 р. здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: “Синтагматика приголосних фонем у давньо-, середньо- та новоанглійському періодах розвитку англійської мови” (на матеріалі лексикографічних джерел) (авторефератhttps://onedrive.live.com/?authkey=%21ALsW0GlM1P5MmFo&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2117918&parId=68696B3E65309B90%2117917&o=OneUp).

Має 29 наукових публікацій, з них 27 наукового характеру, 1 навчально-методичного та монографію.

Коло наукових інтересів Н.А. Бурки, що не виходило досі за межі класичної фонетики та загального мовознавства, поширюються останнім часом на сферу сучасних наукових студій, спрямованих на пізнання психоенергетичних особливостей перебігу когнітивних процесів у свідомості мовця.

https://scholar.google.com/citations?user=ibdSOxYAAAAJ&hl=ru

Куценко Микола Анатолійович

Куценко Микола Анатолійович  Куценко Микола Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

          У 2012 р. закінчив факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

         24 травня 2019 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації М.А. Куценка на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Просодичне оформлення висловлень співчуття в англійському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.філол.н., проф. Л.І. Тараненко). (автореферат http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14602) 

Вихід збірника матеріалів ІV Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень"

Збірка Вийшов друком збірник матеріалів ІV Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень".

Вихідні дані: Сучасні тенденції фонетичних дослідженнь // зб. матеріалів  ІV Круглого столу з міжнар. участю (23 квітня 2020 р., м. Київ). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2020. - 140 с.