Наша команда

Колісник Марина Павлівна

Колісник Марина Павлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського».
У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ».
4 грудня 2015 р. у ХНУ імені В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості функціонування північно-східного діалекту Англії у період 1960-2010 років» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита).
Теоретично нею обґрунтовано загальну картину генезису північно-східного діалекту Англії та узагальнену модель механізму взаємодії засобів усіх рівнів мови в історичному процесі формування мовлення англійців північного сходу.

Список наукових публікацій

Статті
1.    Північно-східний діалект англійської мови як один з територіальних діалектів Великобританії // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 30 – 2012 – С. 34-38;
2.    Анализ состояния разработок критериев идентификации диалектов английского языка // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания: межвузовский сборник статей: Вып. 2. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. – С. 56-63;
3.    Особливості генезису північно-східного діалекту Англії // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39 – 2013 – С. 44-49.
4.    Уточнення змістового насичення терміна «діалект» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип.129. – С. 478-483;
5.     Взаємодія мовних засобів у мовленні англійців північного сходу // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип.130. – С. 417-422;
6.    Граматичні відхилення у мові північно-східного діалекту Англії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк: СНУ ім. Л. Українки, 2014. – Вип.5 (282). – С. 87-92;
7.    Лексичні особливості функціонування північно-східного діалекту Англії // Proceedings of the 1st European Conference on Languages, Literature and Linguistics. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2014. – P. 20-27;
8.    Система відхилень у вимові голосних носіями північно-східного діалекту Англії 1960-1990 років // Науковий журнал Запорізького національного університету. Серія «Нова філологія». – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. 65. – С. 116-121.
Тези
1.    Стан досліджень територіальних діалектів англійської мови // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 24-28;
2.    Розподіл лексико-граматичних класів північно-східного діалекту англійської мови Великобританії // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції . – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 127-130;
3.    Соціокультурні фактори в діалектології // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей XIII наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 176-177;
4.     Тематичний розподіл лексичних одиниць північно-східного діалекту англійської мови // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 25-29;
5.    Лексико-семантична класифікація мовних одиниць північно-східного діалекту Англії // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Кафедра», 2014. – С. 54-56.