Наша команда

Сокирська Ольга Сергіївна

Сокирська Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ».
22 червня у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації О. С. Сокирської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення відмови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» (науковий керівник - д.ф.н., доц. Л.І. Тараненко).
У теоретичному плані нею обґрунтовано: класифікацію провідних лінгвістичних ознак актуалізації різних видів і типів висловлень відмови; схему варіантів породження свідомістю адресата певних класів висловлень відмови; класифікацію ознак тактик реалізації відмови; когнітивні моделі механізму кодування та декодування смислу відмови в англійському діалогічному мовленні.

Список публікацій

Статті

 • Статус, ознаки та особливості функціонування висловлювань відмови в англійському діалогічному мовленні // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видав. дім Д. Бураго. – 2012. – Вип. 15. –Т. VІІ (161). – С. 214-222.
 • Просодическая организация английских высказываний отказа, актуализированных на среднем уровне эмоционально-прагматического потенциала // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания: межвузовский сборник статей: Вып. 2. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. – С. 100-109.
 • Когнитивный механизм актуализации высказываний отказа // Международная научно-практическая интернет-конференция «Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты». – Тверь, 2013. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Вплив соціокультурних факторів на просодичне оформлення відмови в англійському діалогічному мовленні // Проблеми зіставної семантики: [збірник наукових статей]. – Вип. 11 / [Відп. Редактор Корольова А.В.]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 126-132.
 • Систематизація ознак усної актуалізації висловлювань відмови в англійському діалогічному мовленні  // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 292-295.
 • Аудитивний аналіз англійських висловлень відмови, актуалізованих мовцями високого соціокультурного рівня // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 35 – 2013 – С. 352-354.
 • Взаємодія та вплив мовних засобів на смисл висловлення відмови // Вісник Харківського Національного університету ім.. В.Н.Каразіна. – №1051. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов».  – Випуск 73. – Харків,2013. – С.128-133.
 • Систематизація тактик реалізації відмови в комунікації // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 292-295.
 • Соціолінгвістичні особливості просодичної організації англійських висловлень відмови класу причин «не хочу» // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) [редактор О. Семенюк]. 2015. – Вип. 138. – С. 607-611.
 • Взаємодія лексико-граматичних і просодичних засобів у вираженні відмови в англійському діалогічному мовленні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» [редактор І.Д. Пасічник]. – 2016. – Вип. 60. –– С. 62—65.
 • Просодичне вираження англійських висловлень відмови, актуалізованих мовцями низького соціокультурного рівня // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) [редактор О. Семенюк] – 2016. – Вип. 146. –– С. 643-647.
 • Mechanism of language means interaction in realizing the utterance meaning // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) [редактор О. Семенюк] – 2017. – Вип. 154. –– С. 172-177.
 • Інтонаційна організація англійських висловлень відмови з високим та низьким рівнями емоційно-прагматичного потенціалу // Наукові записки ЦДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) [редактор О. Семенюк]. – 2018.– Вип. 165. – С.59-63.

Тези

 • Refusal utterances in English dialogical speech // XVII TESOL-Ukraine International Conference: English in globalized world, Kamianets Podilsky, 2012.  – P. 162-163.
 • Substantiation of refusal utterances’ linguistic status // V Міжнародна науково-практична конференція «Культурні взяємозвязки: мова, література, переклад і журналістика в контексті освіти». – Том.1. – Алмати, 2013. – С. 200-205.
 • Участь мовних засобів у вираженні смислу висловлення відмови // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 57-61.
 • Ознаки актуалізації усної відмови в англійському діалогічному мовленні // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – С. 286-287.
 • Механізми породження адресатом різновидів висловлювань відмови // Сучасній стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу: тези доповідей українськох наукової конференції пямяті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича. – Вип.1 – Житомир, 2013. – С. 51-53.
 • Статус высказываний отказа в английской диалогической речи // V Юбілейна міжнародна наукова конференція «Національно-культурний компонент в тексті і мові». – Мінськ, 2013.
 • Інтонаційні моделі висловлень відмови, актуалізованих із середнім емоційно-прагматичним потенціалом // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – С. 110-112.
 • Класифікація тактик відмови в англійському діалогічному мовленні. // Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 70-73.
 • Інтонаційне оформлення англійських висловлень відмови мовцями високого соціокультурного рівня // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: Матеріали І Міжкультурної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 149-150.
 • Просодичний супровід лексико-граматичних засобів вираження відмови в англійській мові // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладозн та методичний аспекти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [техн. редактор І.В. Кривенець]. – К. : Кафедра. – 2015. – С. 51-52.
 • Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення англійських висловлень відмови класу причин «не можу» // Мова. Культура. Комунікація : Дослідження мови та літератури у глобалізованому світі : матеріали VI-ї міжнародної науково-практичної конференції [зб. наук. праць /техн. редактор О.М. Єрмоленко]. – Чернігів : Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – 2015. – С. 105-108.
 • Просодичне оформлення англійських висловлень відмови класу причин «хочу, але не можу» // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – С. 42-44.
 • Prosodic organization of English refusal utterances // Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур: Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 22–23 квітня 2016 р.). – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 2016. – С. 87-89.
 • Акустичний аналіз англійських висловлень відмови // «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»: матеріали ІІІ  міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 квітня, 2016 р.). – Київ, НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 74-75.
 • Просодичне оформлення відмови, актуалізованої з допомогою модального дієслова can’t // Матеріали круглого столу [«Сучасні тенденції фонетичних досліджень»], (12 травня 2017 р., кафедра теорії, практики та перекладу французької мови). – Київ: Міленіум. –– С. 31-33.
 • Prosodic organization of refusal utterances belonging to the class of reasons “I can, but I do not want to” // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика»], (Буча, 22 лютого 2017р.). – С. 42-44.
 • Teaching pronunciation as one of the most challenging tasks in ESL teaching // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [“Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”], (Київ, 28 лютого 2017 р.). –– С. 157-158.
 • Просодичне вираження відмови, актуалізованої запереченням WILL NOT // Буча, 29 березня 2018р. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика». – С. 46-48.
 • Просодичне вираження відмови, актуалізованої запереченням no // КПІ ім.Ігоря Сікорського, 26 квітня, 2018р Матеріали круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». – С. 37-41.