Наша команда

Деркач Наталія Валеріївна

 Деркач Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Просодична організація англійського прислів’я: соціопрагматичний аспект (експериментально-фонетичне дослідження)» (автореферат) під керівництвом проф. А.А. Калити.
У межах її теоретичного пошуку обґрунтовано: концептуально-графічну інтерпретацію простору взаємодії ознак текстів малої форми; узагальнену алгоритмічно-векторну модель усної реалізації англійського прислів’я в комунікації; універсальну робочу класифікацію функціональних і семантичних ознак для експериментально-фонетичного дослідження англійського прислів’я; інтегративну матрицю ізоморфних соціально значущих та мовних ознак текстів малої форми.

Список наукових і методичних праць

Монографія: Деркач Н. В. Соціопрагматичні особливості інтонації англійського прислів’я: Монографія / Н. В. Деркач. – Чернігів: "Десна Поліграф", 2018. – 224 с. (11,5 друк. арк.).

Науково-методичні видання: 1) "Higher Education Systems in Great Britain and the USA: Методичні рекомендації до змістового модуля 2 (Заліковий кредит ІI) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу напряму 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)”. Укладачі: Деркач Н. В., Мойсеюк Ю. М., Новицька Т. В., Селіванов С. А. – Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. – 96 с. (5, 25 друк. арк.).

2) «Law Enforcement in Great Britain and the USA: Методичні рекомендації до змістового модуля 3 (Заліковий кредит IІІ) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу напряму 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)". Укладачі: Деркач Н.В., Яковенко І.В. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 72  с. (4, 5 друк. арк.).

3) “Books and Reading” (Заліковий кредит ІI) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу напряму 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)” / Укладачі: Деркач Н.В., Селіванов С.А., Яковенко  І.В., – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 93 с. (5 друк. арк.).

4) “Man and Music” (Заліковий кредит ІI) з практики усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів IV курсу напряму 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)”/ Укладачі: Деркач Н. В., Новицька Т. В., Селіванов С. А. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 93 с. (5,4 друк. арк.).

5) Методичні рекомендації до курсу "Практика усного та писемного мовлення" (для студентів V курсу заочного відділення, спец. 7.02030302 "Мова і література (англійська)"). - Чернігів: ЧНПУ, 2013. – 156 с.

Фахові статті

1) Вплив соціокультурних факторів на просодичну організацію англійського прислів’я // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Вип. 05. – Серія: Філологічні науки. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008. – С. 407–411.

2) Класифікація функціональних та семантичних ознак англійського соціально-спрямованого прислів’я // Наукові записки. – Вип. 75(3). Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 160–163.

3) Механізм реалізації англійського прислів’я в усному соціально-спрямованому дискурсі // Нова філологія: зб. наук. праць. – № 30. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 199–203.

4) Інтонаційна модель англійського прислів’я з комунікативною функцією впливу // Культура народов Причерноморья. – № 168. – Т. 1. – Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2009. – С. 222–224.

5) Систематизація жанрових ознак англійського прислів’я // Наукові записки. – Вип. 81(2). Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 175–181.

6) Текстові засоби вираження емоційно-прагматичного потенціалу англійського соціально-спрямованого прислів’я // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 439–440: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 129–133.

7) Віддзеркалення соціального статусу мовця в інтонаційному оформленні англійського прислів’я з функцією впливу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 5. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). У двох частинах. Частина 1. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – С. 108–114.

8) Типологія пауз в англомовному дискурсі // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 56.– С. 107–112.

9) Функціональна специфіка пауз в англійському мовленні // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. О.Д.Огуй. – Чернівці : Видавництво ЧНУ, 2013. – Вип. 653 : Германська філологія. – С. 10–17.

10) Інтонація узагальнювальних афористичних висловлень в англомовному політичному виступі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – № 14(273). Частина ІІІ. – С. 139–145.

11) Специфіка електроакустичного аналізу різновидів пауз в усній актуалізації політичної промови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 20 (269). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 190–195.

12) Методика визначення змін швидкості англійської вимови // Наукові записки. – Вип. 146. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 614–619.

Статті у нефахових виданнях

1) Взаємодія мовних засобів актуалізації англійського прислів’я // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – № 3. – С. 143–146.

2) Специфіка актуалізації темпоральних ознак англійського мовлення: фізичний і психофізіологічний аспекти // Наукові студії – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Серії : Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / [редкол. : Р. В. Болдирєв та ін.]. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 5 (Т. 7). – С. 48–60.

3) Класифікація функціональних, структурних і семантичних ознак англомовної комерційної аудіовізуальної реклами // Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства: Міжнародний збірник наукових праць, присвячений 70-річному ювілею професора Алли Андріївни Калити. – К. : НТУУ "КПІ", 2015. – С.149–157. (у співавторстві з Очередько К.В.)

Тези доповідей на конференціях

1) The Role and Place of Proverbs in Verbal Communication // Ukrainian Teachers of English on the Way to the European Community: conference abstracts. – Chernihiv: "ViT-Service", 2006. – P.13–15.

2) The Problem of Defining a Proverb // Гуманізм і прагматизм у викладанні англійської мови як іноземної: Матеріали Міжнародної конференції Асоціації викладачів англійської мови як іноземної "ТІСОЛ Юкрейн". – К., 2007. – С. 15.

3) Визначення жанрового статусу прислів’я як тексту малої форми // Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві: матеріали науково-практичної конференції молодих науковців та студентів, 4–6 квітня 2007 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 77–81.

4) Структурно-змістова варіативність тексту англійського прислів’я // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів: тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 12 грудня 2007 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 151–153.

5) Прислів’я як об’єкт експериментально-фонетичних досліджень // Актуальні проблеми філології та американські студії: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24–25 квітня 2008 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 160–162.

6) Language Means Interaction in the Realization of English Proverbs Communicative Function // The 4 Es of the 21st Century: Education, Effectiveness, Efficiency and Experience. XIII National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine: abstracts, April 14–16. – Poltava, 2008. – P. 3–4.

7) Текстові засоби відображення емоційної складової емоційно-прагматичного потенціалу англійського соціально-спрямованого прислів’я // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого. – К.: "Політехніка", 2009. – С. 77–80.

8) Методика електроакустичного аналізу швидкості англійської вимови // Мова. Культура. Комунікація: дослідження мови та літератури в глобалізованому світі: Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24 – 25 квітня 2015 р.). – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 2015. – С. 36–39. (у співавторстві з Коркодас Є. Д.)

9) Функціональна специфіка темпу англійського мовлення // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ "КПІ". – К.: Кафедра. – С. 71–73.

10) Огляд стану розробленості проблеми навчання студентів мовних ВНЗ України емоційно-модальної англійської інтонації // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. НТУУ "КПІ". – К.: Кафедра. – С. 161–163. (у співавторстві з Конотоп О.С.)

11) Інтонаційні засоби відображення соціального статусу мовця в англійських прислів’ях з різною комунікативною функцією // Мова. Культура. Комунікація: інноваційні підходи до вивчення мов та літератур: Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 22–23 квітня 2016 р.). – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2016. – С. 71–76.

12) Фонетические особенности тематических разновидностей англоязычной коммерческой аудиовизуальной рекламы // ...  (у співавторстві з Очередько К.В.)

13) Фонетические средства актуализации пословиц с негативным контекстным значением // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики : материалы XXI междун. науч.-практ. конф., Брест, 03 марта 2017 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; под общ. ред. Е.Г. Сальниковой. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2017. – Ч. 1. – С. 55–58.

14) Просодичні ознаки англійського прислів’я з комунікативно-прагматичною функцією оцінки // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу. – К.: Міленіум, 2017. – С. 38–42.

15) Просодична організація англійських прислів’їв з функцією несхвалення, осуду та критики // Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур: Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 28–29 квітня 2017 р.). – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2017. – С. 79–83.

16) Специфіка локалізації максимуму ЧОТ в англійських прислів’ях з комунікативно-прагматичною функцією впливу // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 49–53.

17) Коммуникативно-прагматические особенности интонации английской пословицы // ...

18) Динамічні ознаки англійських прислів’їв з різними комунікативно-прагматичними функціями // Мова. Культура. Комунікація: здобутки та перспективи сучасних філологічних досліджень: Матеріали 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 27 квітня 2018 р.). – Чернігів : «Десна Поліграф», – 2018. – С. 22-28.

19)