Наша команда

Андрущенко Ірина Олександрівна

Андрущенко Ірина Олександрівна Андрущенко Ірина Олександрівна – доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені проф. О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет (нині КНЛУ) у 2000 році.

У 2019 р. у Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію «Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (еспериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» під керівництвом д.ф.н., проф. А.А. Калити. (автореферат https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOrS7wn9QtyuoU&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2119902&parId=68696B3E65309B90%2119901&o=OneUp)

Андрущенко І.О. теоретично обґрунтовано класифікацію ознак акцентуйованих мовленнєвих особистостей для добору експериментального матеріалу з дослідження інтонаційного оформлення ними публічного політичного мовлення.

 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Закордонні публікації

 • Андрущенко І. О. Комплекс просодических средств актуализации англоязычной публичной политической речи. На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания: межвузовский сборник статей. Вып. 2. Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. С. 11-16. http://univers-plus.ru/file/univers-plus_ru/peresech2013/na_peresech_yaz_2.pdf
 • Андрущенко И. А. Методика фонетического исследования: определение типа акцентуации политической личности. Science and Education a New Dimension. Philology. III(11), Issue: 56. Budapest, 2015. P. 38-40. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_iii11_56.pdf
 • Андрущенко І. О. Закономірності інтонування політичного мовлення демонстративними акцентуйованими особистостями. Science and Education a New Dimension. Philology. V(38), Issue : 138. Budapest, 2017. С. 7-9. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_v38_138.pdf

СТАТТІ

 1. Андрущенко І. О. Систематизація ознак публічного політичного мовлення акцентуйованої особистості. / І. О. Андрущенко // Наукові записки. – Випуск 75(3). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2008. – С. 317-320.
 2. Андрущенко І. О. Специфіка актуалізації політичного дискурсу акцентуйованою мовною особистістю. / І. О. Андрущенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки – №5. Серія: Філологічні науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. 2008. – С. 7-9.
 3.  Андрущенко І. О. Просодична маркованість англомовного публічного мовлення. / І. О. Андрущенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки – №6. Серія: Філологічні науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. 2009. – С. 226-229.
 4. Андрущенко І. О. Психологічний аспект експериментально-фонетичного дослідження публічного мовлення акцентуйованих особистостей. / І. О. Андрущенко // Наукові записки. – Випуск 89 (4). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2010. – С. 332-336.
 5. Андрущенко И. А. Комплекс просодических средств актуализации англоязычной публичной политической речи / И. А. Андрущенко // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания : межвузовский сборник статей. Вып. 2. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. – С. 11-16.
 6. Андрущенко І. О. Просодичне оформлення інавгураційних і партійних промов збудливими акцентуйованими особистостями. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Вид-во НаНОА, 2017. Вип. 67. С. 29-33.  https://eprints.oa.edu.ua/7408/1/10.pdf
 7. Андрущенко І. О. Специфіка просодичної організації інавгураційних і партійних промов застрягаючих акцентуйованих особистостей. Одеський лінгвістичний вісник №10, том 1, 2017. С. 3-8. http://oljournal.nuoua.od.ua/v10_1/odesa10_1.pdf
 8. Андрущенко І. О. Акустичний аналіз просодичної організації інавгураційних і програмних промов педантичними акцентуйованими особистостями. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2018 . Вип. 1(15). С. 7-12.
 9. Kalyta A.A., Andrushchenko  I.O. Prosodic models of accentuated personalities’ English public speeches. Cognition, communication, discourse. Series “Philology”. 2019. № 18. С. 34-45.  DOI: 10.26565/2218-2926-2019-18-03

ТЕЗИ

 1. Андрущенко І. О. Мовна особистість як об’єкт наукових досліджень : принципи класифікації  / І. О. Андрущенко // Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві : Матеріали студентської науково-практичної конференції 4-6 квітня 2007 р. / [відп. ред. Мінчак Г.Б.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С.5-8.
 2. Андрущенко І. О. Вплив акцентуйованості мовної особистості на актуалізацію політичного дискурсу. / І. О. Андрущенко // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шестак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 148-150.
 3. Андрущенко І. О. Психологічні аспекти актуалізації просодичного оформлення мовлення акцентуйованими особистостями. / І. О. Андрущенко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р. – К. : «Політехніка», 2009. – С.5-7.
 4. Андрущенко І. О. Тривалість політичних промов у реалізаціях різних типів акцентуйованих особистостей / І. О. Андрущенко // Слова й текс у просторі культури : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченій 80-річчю з дня народження проф. О.М. Мороховського  / КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. – К. : Ленвіт, 2010. – С. 40-42
 5. Андрущенко І. О. Просодична організація публічного мовлення різними типами акцентуйованих особистостей. / І. О. Андрущенко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 4.
 6. Андрущенко І. О. Актуалізація публічного мовлення тривожними мовними особистостями. / І. О. Андрущенко // Формула компетентності перекладача : Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27 березня 2013 р. – К. : НТУУ «КПІ». – С.24-26.
 7. Андрущенко І. О. Просодичні особливості політичного мовлення педантичних особистостей. Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (Київ-Буча, березень, 2015) Київ : Міленіум. С. 10-14. 
 8. Андрущенко І. О. Аудитивний аналіз публічного політичного мовлення Д. Д. Ейзенхауера. Мови професійної комунікації: лігвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТТУ «КПІ». Київ : Кафедра. С. 12-14.
 9. Андрущенко І. О. Просодичне оформлення публічного політичного мовлення демонстративними акцентуйованими особистостями. Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. С. 47-51.
 10. Андрущенко І. О. Результати аудитивного аналізу публічного політичного мовлення Дж. Форда. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 вересня 2017 року. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. С. 58-61.
 11.         Андрущенко І. О. Спільне та відмінне в інтонуванні публічного політичного мовлення акцентуйованими особистостями. International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of reseach» : Conference proceedings, October 20-21. 2017. Lublin : Izdervnieciba «Baltija Publishing». P. 69-72. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/34426/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_Lublin_filology_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2017_%D1%87.%203%20%281%29.pdf
 12. Андрущенко І. О. Просодія публічного політичного мовлення акцентуйованих особистостей. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів Круглого столу (26 квітня 2018 р., м. Київ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2018. С. 122-126.
 13. Андрущенко І. О. Акустичний аналіз темпоральних характеристик публічного мовлення збудливих акцентуйованих особистостей // Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 квіт. 2019 р., м. Київ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 90-93.