Наша команда

Марченко Валентина Володимирівна

Марченко Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

У 2007 р. закінчила факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету.

2 грудня 2016 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита).

Теоретичний доробок її наукових праць містить класифікацію лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів, комунікативну модель породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору та її варіантні реалізації.

Список публікацій

Статті

 1. Закономірності взаємодії інтонації у мовленні та музиці // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – № 20 (269). – Луцьк, 2013. – С. 216-221.
 2. Механізми породження і сприйняття мовленнєво-музичного твору // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 79-82. (у співавторстві з А.А. Калитою)
 3. Вариантные модели речемузыкальной коммуникации // Вестник педагогического опыта. Научно-методический журнал. Серия «Иностранные языки. История.» – ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко». – Выпуск 34. – 2013. – С. 25-30. (у співавторстві з А.А. Калитою)
 4. Роль рівня емоційно-прагматичного потенціалу у породженні мовленнєво-музичного твору // Наукові записки. – Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 430-437.
 5. Framework of categories for the description of speech-and-music texts functioning // Proceedings of the First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – С. 33-38.
 6. Мовленнєво-музичний твір як елемент пісенного дискурсу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – № 4 (281). – Луцьк, 2014. – С. 102-106.
 7. До питання класифікації лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів // Науковий журнал Запорізького національного університету. Серія «Нова філологія». – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. 65. – С. 132-139.
 8. Методологические предпосылки комплексного исследования проблемы суггестивного воздействия речемузыкальных произведений на слушателя / А. А. Калита, В. В. Марченко // НАУКОВІ СТУДІЇ – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. – Випуск 3 (Том 5) / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор) та ін. – К.: МІЛЕНІУМ, 2014. – Вип. 3 (Том 5). – С. 18-42.
 9. Теоретичні передумови дослідження специфіки функціонування інтонації у мовленнєво-музичних творах // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 594-599.
 10. Особенности коммуникативно-когнитивного похода к исследованию речемузыкальных произведений // Science and education a New Dimension. Philology, III (9), Issue: 44. – Budapest, 2015. – С. 70-74.
 11. Зіставний аудитивний аналіз інтонаційного оформлення мовленнєвого та мовленнєво-музичного твору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – № 3 (304). – Луцьк, 2015. – С. 260-265.
 12. The Peculiarities of Speech and Music Interaction in Speech-and-music Works // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К.: ЦУЛ, 2015. – №4. – Київ, 2015. – С. 40-45.
 13. Actualization of Phonoconcepts in Speech-and-Music Works // Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства:  Міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювіл. проф. Алли Андріївни Калити. – К.: Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 60-66.
 14. Методика експериментального дослідження комунікативно-когнітивних особливостей функціонування інтонації у мовленнєво-музичних творах // Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 638-643.
 15. Speech-and-music communication: prosodic perspective // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 240-245.
 16. Speech and music relations: united by prosody // VII International Congress of Experimental Phonetics “Current Trends in Experimental Phonetics” (22-24.11.2017, Madrid, Spain). – Madrid: UNED, 2017. – P. 121-124.
 17. A synergetic view on speech-music relations // Наукові записки. – Випуск 165. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: 2018. – С. 54-60.
 18. Андроцентризм та гендерні стереотипи англійської мови / В.В. Марченко, А.Ю. Чичиркоза // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О.В. Ковтун. – К.: НАУ, 2017. – С. 244-247.
 19. Структурні особливості полікодового рекламного тексту / В.В. Марченко, М.О. Нікитюк // Молодий вчений. – 2018. – № 7. – С. 436-439.
 20. Засоби вираження емоційних концептів у творах Люсі Мод Монтгомері / В.В. Марченко, Р.В. Хмельницький // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 204-208.
 21. Speech-and-Music Work as a Multimodal Text: Patterns of Speech and Music Complementarity // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2019.

Тези доповідей на наукових конференціях

 1. Функціонування інтонації у мовленні та музиці //  Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 29 березня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 37-41.
 2. Применение когнитивного подхода к исследованию музыкально-речевых произведений // Мова, культура, комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2013. – С. 101-104.
 3. Комунікативно-когнітивний підхід до дослідження інтонації мовленнєво-музичних творів // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей  XIII Міжнародної наукової конференції. – Частина 2: М-Я. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – С. 6-7.
 4. Моделювання процесу породження мовленнєво-музичного твору // Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітиний, соціокультурний, перекладознавчий і меодичний аспекти: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 28 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 33-37.
 5. Варіанти моделі породження та прийняття мовленнєво-музичних творів // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – С. 126-128.
 6. Класифікація ознак мовленнєво-музичних творів для дослідження їхнього інтонаційного оформлення // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, березень, 2015). – К.: Міленіум, 2015. – С. 55-58.
 7. Методологічне підґрунтя вивчення сугестивного потенціалу мовленнєво-музичного твору // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра, 2015. – С. 83-85.
 8. Емоційна складова мовленнєво-музичної комунікації // Мова. Культура. Комунікація: дослідження мови та літератури в глобалізованому світі: Матеріали 6-ї міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24-25 квітня 2015 р.). – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2015. – С. 65-69.
 9. Discovering speech-music relations within the scope of Speech Energetic Theory // Book of Abstracts. International Linguistics Conference in Lublin Linguistics Beyond and Within: Mind, Language, Society: Towards a Unified Theory of Language Structure and Use, 22-23 October 2015. – Lublin: John Paul II Catholic University, 2015. – PP. 69-70.
 10. Інтонаційне оформлення мовленнєво-музичних творів, що функціонують в інтимній комунікації // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, лютий, 2016) – К.: Міленіум, 2016. – С. 30-33.
 11. Взаємодія мовних та музичних засобів в актуалізації мовленнєво-музичних творів // Формула компетентності сучасного перекладача: Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції, 23 березня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 143-147.
 12. Speech and Music Interrelation: Energetic Approach // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ-ї Міжародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – С. 100-102.
 13. Механізм паритетної взаємодії мовлення і музики у мовленнєво-музичній комунікації // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 50-53.
 14. Закономірності інтегрованого функціонування інтонації мовлення й інтонації музики у мовленнєво-музичних творах // Мова. Культура. Комунікація: дослідження мови та літератури в глобалізованому світі: Матеріали 7-ї міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 22-23 квітня 2016 р.). – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2016. – С. 65-69.
 15. Language and Music: Close Alliance or Ultimate Rivalry? // Book of Abstracts. International Linguistics Conference in Lublin Linguistics Beyond and Within: Mind, Language, Society: Towards a Unified Theory of Language Structure and Use, 20-21 October 2016. – Lublin: John Paul II Catholic University, 2016. – PP. 69-70.
 16. Interaction of Sound Symbolism and Intonation in Songs // Sound Symbolism and Crossmodal Correspondences. – Universite Paris-Sorbonne (4-6.05.2017). – P. 34-35.
 17. Функціонально-комунікативний підхід до дослідження мовленнєво-музичних творів // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 20 квітня 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського , Вид-во «Політехніка». – 2017 р. – С. 148-151.
 18. Тембральні характеристики мовленнєво-музичних творів // Збірник матеріалів Круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень» (12 травня 2017 р.). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського , Вид-во «Політехніка».– С. 26-30.
 19. Correlation of language and music within speech-and-music works: consonance and dissonance // Мови професійної комуікаціі: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 28 лютого 2018 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського , Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С. 158-159.
 20. Emotional-and-Pragmatic Potential as the Basis for Poem-to-Music Alignment // The 2018 NordMetrik Conference: Metrics and Versification in poetry and Song, 13.09-15.09. 2018
 21. Mechanism of Language-Music Interaction within a Song: A Synergetic Approach // Current Trends in Linguistics 2019: Multilingual Development and World Englishes, Hamburg, 28-29 March, 2019. – P. 42-43.
 22. Investigating the Interplay of Speech Intonation and Music in Speech-and-Music Works // Збірник матеріалів Круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень» (19 квітня 2019 р.). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського , Вид-во «Політехніка».
 23. A Look at the Nature of Phonoconcept and its Functioning  within a Song // Мови професійної комуікаціі: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 25 квітня 2019 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка».