Персоналії школи

Калита Алла Андріївна

Калита Алла Андріївна – доктор філологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», керівник Київської фонетичної школи.
У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему “Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фонетики англійської мови.
Теоретичними працями А.А. Калити сформовано концептуальні основи нетрадиційного міждисциплінарного підходу до вивчення фонетичних явищ, у наслідок якого нею було розроблено теоретичне підґрунтя нової енергетичної теорії мовлення.

 

Валігура Ольга Романівна

Валігура Ольга Романівна Валігура Ольга Романівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Інтонаційні ознаки інформаційної структури озвученого навчально-наукового тексту (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» під керівництвом проф. М.П. Дворжецької.
Докторську дисертацію на тему «Лингвокогнітивні і комуникативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців)» (автореферат)  захищено в 2010 р. під керівництвом проф. А.А. Калити.
Творчий доробок О.Р. Валігури охоплює: когнітивну модель продукування мовлення психічною сферою індивіда; типологію ознак білінгвізму; загальну когнітивну модель розумово-мовленнєвої діяльності білінгва та стохастичну модель породження інтерферованого мовлення.

Алексієвець Оксана Миколаївна

Алексієвець Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – О.Р. Валігура).
З 2011 р. працює над темою докторської дисертації «Система просодичних засобів актуалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі» (науковий консультант – Р.В. Васько).

Козуб Любов Степанівна

Козуб Любов Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

У 1999 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертації «Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом доц. О.Р. Валігури.

З 2009 – доцент кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Автор 135 публікацій, з них 127 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 85 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Автор 2 посібників з грифом МОН.

В обсязі теоретичного розгляду науковцем обґрунтовано узагальнену структурно-блочну схему телерекламного тексту; матричну модель альтернатив структурно-алгоритмічних схем взаємодії лінгвістичних засобів передачі змісту тексту телереклами; робочу класифікацію функціональних, соціолінгвістичних та структурно-прагматичних ознак англійських комерційних телерекламних текстів для їхнього експериментально-фонетичного дослідження..

Тараненко Лариса Іванівна

 Тараненко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «КПІ».
У 1996 р. закінчила факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету (нині – Київський державний лінгвістичний університет).
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А.Калити.

У 2016 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 30.05.2016). Тема дисертації: Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження).

 

Красовська Інна Валеріївна

Красовська Інна Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
У 1998 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю „Англійська і французька мови та переклад”.
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлень на позначення позитивних емоцій (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.

Шнуровська Любов Василівна

Шнуровська Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурні особливості просодичної інтерференції в усному англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.

Деркач Наталія Валеріївна

 Деркач Наталія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Просодична організація англійського прислів’я: соціопрагматичний аспект (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.

Гуменюк Інна Леонідівна

Гуменюк Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію: “Інтонація пейзажних описів в англомовній художній прозі (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі аудіозаписів англомовних творів)” (ХДУ, 29.06.2017 р.). Науковий керівник - д.ф.н., проф. А.А. Калита.

Колісник Марина Павлівна

Колісник Марина Павлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського».
У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ».
4 грудня 2015 р. у ХНУ імені В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості функціонування північно-східного діалекту Англії у період 1960-2010 років» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита).

Марченко Валентина Володимирівна

Марченко Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

У 2007 р. закінчила факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету.

2 грудня 2016 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита).

Теоретичний доробок її наукових праць містить класифікацію лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів, комунікативну модель породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору та її варіантні реалізації.

Сокирська Ольга Сергіївна

Сокирська Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ».
22 червня у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації О. С. Сокирської на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення відмови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» (науковий керівник - д.ф.н., доц. Л.І. Тараненко).

Андрущенко Ірина Олександрівна

Андрущенко Ірина ОлександрівнаАндрущенко Ірина Олександрівна – доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені проф. О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет (нині КНЛУ) у 2000 році.

У 2019 р. у Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію «Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (еспериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» під керівництвом д.ф.н., проф. А.А. Калити. (автореферат https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIOrS7wn9QtyuoU&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2119902&parId=68696B3E65309B90%2119901&o=OneUp)

Андрущенко І.О. теоретично обґрунтовано класифікацію ознак акцентуйованих мовленнєвих особистостей для добору експериментального матеріалу з дослідження інтонаційного оформлення ними публічного політичного мовлення.

Бурка Наталія Анатоліївна

Бурка Наталія АнатоліївнаНаталія Анатоліївна Бурка – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету.

У 2003 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька, французька)» і здобула кваліфікацію філолог, викладач англійської, німецької та французької мов і зарубіжної літератури.

У 2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала ступінь магістра за спеціальністю "Мова та література (англійська)".

У 2018 р. здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: “Синтагматика приголосних фонем у давньо-, середньо- та новоанглійському періодах розвитку англійської мови” (на матеріалі лексикографічних джерел) (авторефератhttps://onedrive.live.com/?authkey=%21ALsW0GlM1P5MmFo&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2117918&parId=68696B3E65309B90%2117917&o=OneUp).

Має 29 наукових публікацій, з них 27 наукового характеру, 1 навчально-методичного та монографію.

Коло наукових інтересів Н.А. Бурки, що не виходило досі за межі класичної фонетики та загального мовознавства, поширюються останнім часом на сферу сучасних наукових студій, спрямованих на пізнання психоенергетичних особливостей перебігу когнітивних процесів у свідомості мовця.

https://scholar.google.com/citations?user=ibdSOxYAAAAJ&hl=ru

Куценко Микола Анатолійович

Куценко Микола Анатолійович  Куценко Микола Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

          У 2012 р. закінчив факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

         24 травня 2019 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації М.А. Куценка на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Просодичне оформлення висловлень співчуття в англійському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.філол.н., проф. Л.І. Тараненко). (автореферат http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14602)