Наша команда

Куценко Микола Анатолійович

   Куценко Микола Анатолійович Куценко Микола Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інфор  матизації імені Героїв Крут.

  У 2012 р. закінчив факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

   24 травня 2019 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації М.А. Куценка на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Просодичне оформлення висловлень співчуття в англійському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.філол.н., проф. Л.І. Тараненко). (автореферат http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14602) 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Статті у фахових вітчизняних виданнях

 • Куценко М.А. Емпатія та лінгвістичний статус висловлення співчуття. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Філологічні науки. 2017. Вип. 153. С. 257–261.
 • Куценко М.А. Систематизація провідних лінгвістичних ознак актуалізації співчуття в англійському діалогічному мовленні. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. №10, Т. 1. С. 53–58. http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/673
 • Тараненко Л.І., Куценко М.А. Моделі лінгвокогнітивної інтерпретації особливостей просодичного оформлення англійських висловлень співчуття. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Філологічні науки. 2018. Вип. 165. С. 12–21.
 • Куценко М.А. Теоретичне підґрунтя когнітивно-фонетичного дослідження специфіки просодичного вираження співчуття в англійському діалогічному мовленні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. 2018. Вип. 1 (69), Ч. 1. С. 239–241. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/1627
 • Куценко М.А. Просодичне вираження англійських висловлень щирого співчуття. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. 2018. № 1(15). C. 200–204.
 • Куценко М.А. Природа і специфіка впливу комплексу факторів на актуалізацію англійського висловлення-співчуття. Science and Education a New Dimension. Philology. 2017. Vol. V (38), Issue 138. P. 42–49.

Тези виступів на конференціях

 • Куценко М.А. Лексико-граматичні засоби вираження співчуття в англійській мові. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 16 квітня, 2015 р.). Київ, 2015. С. 81–83.
 • Kutsenko M.A. Classification of types of utterances expressing empathy. Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 22 квітня 2016 р.). Київ, 2016. P. 62–66.
 • Куценко М.А. Defining empathy from linguistic perspective. Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Буча, 22 лютого, 2017 р.). Київ, 2017. С. 249–252.
 • Куценко М.А. Обґрунтування статусу висловлень співчуття в англійському діалогічному мовленні. Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур: матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції. (Чернігів, 28–29 квітня, 2017 р.). Чернігів, 2017. С. 86–89
 • Куценко М.А. Взаємодія просодичних та паралінгвальних засобів актуалізації співчуття з прагматичною функцією «втішання». Сучасні тенденції фонетичних досліджень: збірник матеріалів Круглого столу. (Київ, 12 травня, 2017 р.). Київ, 2017. С. 134–136. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22501/1/134-136%20Куценко.pdf
 • Куценко М.А. Просодична актуалізація вислову “I’m so sorry” у різних комунікативних ситуаціях співчуття. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : збірник матеріалів Круглого столу. (Київ, 26 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 101–104.
 • https://terraludens.com/sites/default/files/files/2018/06/30/zbirka_krugliy_stil_20181.pdf#page=99
 • Просодична організація клішованих висловів у комунікативних ситуаціях співпереживання. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : збірник матеріалів Круглого столу. (Київ, 19 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С. 61 – 63.
 • Kutsenko M.A. Pragmatic and prosodic variability of sympathy utterances. Tendencias actuales en fonética experimental. Cruce de disciplinas en el centenario del Manual de Pronunciación Española (Tomás Navarro Tomás). Madrid: UNED, 2017. P. 133–135.
 • Kutsenko M.A. Phonoconcepts representing English utterances of sympathy. 5th International Scientific Conference: Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems. (Riga, May 17–18, 2018). Riga, 2018. P. 46–47. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/CRiPaP%202018_Abstracts.pdf#page=46
 • Kutsenko M.A. Role of phonetic means in distinguishing sincerity in English utterances of sympathy. Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2019. P. 54–56. http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf#page=54