Наша команда

Шнуровська Любов Василівна

Шнуровська Любов Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурні особливості просодичної інтерференції в усному англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити. (автореферат).
Основу її теоретичного доробку складають: класифікація провідних типів двомовності; узагальнена модель взаємодії соціокультурних чинників і ступенів вияву просодичної інтерференції в усному іншомовному дискурсі та класифікація провідних ознак просодичної інтерференції в усному англомовному дискурсі двомовних українців.

Вибрані публікації

  • Шнуровська Л.В. Соціокультурні ознаки та фактори породження просодичної інтерференції в іншомовному мовленні білінгва // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Філологічні науки. – Луцьк : РВВ ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – Випуск 6. – С. 351-355.
  • Шнуровська Л.В. Білінгвізм і бікультуралізм в іншомовному дискурсі індивіда. – Альманах ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – Вип. 31. – С. 67-71.
  • Шнуровська Л.В. Соціокультурні фактори модифікації просодичної структури висловлень в англійському інтерферованому мовленні // Наукові праці К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – Серія : Філологічні науки, Вип. 26 – 2011. – С. 31-34
  • Шнуровська Л.В. Іншомовна компетенція й комунікація білінгва // Наукові записки КДПУ ім. Володимира Винниченка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 104 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 380-383.