Наша команда

Бурка Наталія Анатоліївна

Бурка Наталія АнатоліївнаНаталія Анатоліївна Бурка – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету.

У 2003 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька, французька)» і здобула кваліфікацію філолог, викладач англійської, німецької та французької мов і зарубіжної літератури.

У 2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала ступінь магістра за спеціальністю "Мова та література (англійська)".

У 2018 р. здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: “Синтагматика приголосних фонем у давньо-, середньо- та новоанглійському періодах розвитку англійської мови” (на матеріалі лексикографічних джерел) (авторефератhttps://onedrive.live.com/?authkey=%21ALsW0GlM1P5MmFo&cid=68696B3E65309B90&id=68696B3E65309B90%2117918&parId=68696B3E65309B90%2117917&o=OneUp).

Має 29 наукових публікацій, з них 27 наукового характеру, 1 навчально-методичного та монографію.

Коло наукових інтересів Н.А. Бурки, що не виходило досі за межі класичної фонетики та загального мовознавства, поширюються останнім часом на сферу сучасних наукових студій, спрямованих на пізнання психоенергетичних особливостей перебігу когнітивних процесів у свідомості мовця.

https://scholar.google.com/citations?user=ibdSOxYAAAAJ&hl=ru

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Монографії:

Бурка Н.А. Синтагматика приголосних фонем у розвитку англійської мови: [монографія]. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. 236 с.

Методичні праці:

ESSENTIAL VOCABULARY for the second-year students of the Oriental Studies Faculty: Англійська мова. Словник-мінімум тематичної лексики для студентів другого курсу факультету сходознавства. Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2017. 178 с. (у співаторстві з Р. О. Ніщик, Т.  В. Тищенко, М. Б.  Щербиною)

Статті, опубліковані у зарубіжних виданнях:

 • Бурка Н. А. Лингвистический статус фонемы как объекта фонологического исследования. Science And Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2015. III (10), Issue 47. P. 31―34. P-ISSN 2308-5258.

Статті, опубліковані у фахових виданнях України:

 • Бурка Н. А. Внутрішня структура фонеми у класичній фонології. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. 2008. № 5. С. 434―439.
 • Бурка Н. А. Встановлення інвентарю приголосних фонем давньоанглійського періоду. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія : Філологія. Педагогіка. Психологія. 2013. Вип. 27. С. 153―157.
 • Бурка Н. А. Парадигматичний аналіз підходів до дослідження синтагматики фонем. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, 2015. Вип. 138. С. 576―580.
 • Бурка Н. А. Соціальна обумовленість діахронічних змін синтагматики приголосних фонем англійської мови. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, 2016. Вип. 146. С. 627―631.
 • Бурка Н. А. Методологічні особливості та методика дослідження синтагматики приголосних фонем у розвитку англійської мови. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія : Філологічні науки (Мовознавство). 2017. № 8, Т. 1. С. 28―31.
 • Бурка Н. А. Варіативність приголосних ініціальних сполук у розвитку англійської мови. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці, 2018. Вип. 2 (15). C.53―56.
 • Бурка Н. А. Зміни синтагматики приголосних фонем на початку слова у давньоанглійський період. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. 2018. Вип. 1 (69). С. 77―80.
 • Методологічне підґрунтя дослідження когнітивних закономірностей просодичної організації дитячого маніпулятивного мовлення. Наукові записки Національного университету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселицька. Острог: Вид-во Національного университету «Острозька академія». 2019. Вип. 7 (75). С. 69-73 (у співавторстві з А.А. Калита)

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 • Бурка Н. А. Синтагматика двочленних приголосних сполук у середині слова в давньо- та середньоанглійському періодах англійської мови. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ. Київ, 2018. С. 29―32. URL : http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25078
 • Бурка Н. А. Ініціальні сполучення приголосних у давньоанглійській мові. Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації : матеріали наук.-практ. конф., м. Луганськ, 4–5 червня 2008 р. Луганськ, 2008. С. 20―23.
 • Бурка Н. А. Консонантные сочетания в исходе односложного слова. Язык и дискурс в статике и динамике : тезисы докл. Междунар. науч. конф., г. Минск, Беларусь, 14–15 ноября 2008 г. Минск : МГЛУ, 2008. С. 75―76.
 • Бурка Н. А. Сполучуваність первинних фонологічних одиниць в ініціальних консонантних групах давньоанглійської мови. Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 2-4 квіт. 2008 р. Київ, 2008. С. 9―11.
 • Бурка Н. А. Синтагматика первинних фонологічних одиниць у кінакемній теорії. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези XI Міжнар. наук. конф., м. Харків, 3 лютого 2012 р. Харків, 2012. С. 43―44.
 • Бурка Н. А. Сполучуваність приголосних фонем в історії англійської мови. Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-23 берез. 2012 р. Київ, 2012. С. 30―31.
 • Бурка Н. А. Система диференційних ознак та її модифікації. Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 03–05 квітня 2013 р. Київ, 2013. С. 48―50.
 • Бурка Н. А. Дистрибутивний аналіз як одна з методик лінгвістичного дослідження. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17 квітня 2014 р. Київ, 2014. С. 100―101.
 • Бурка Н. А. Систематизація напрямів і аспектів дослідження синтагматики фонем у межах структурного підходу. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 квітня 2015 р. Київ, 2015. С. 64―66.
 • Бурка Н. А. Уточнене визначення фонеми як основної одиниці фонемного рівня. Мова. Культура. Комунікація: Дослідження мови та літератури в глобальному світі : матеріали VI-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 24–25 квітня 2015 р. Чернігів, 2015. С. 22―25.
 • Бурка Н. А. Систематизація підходів до періодизації англійської мови. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. Київ, 2016. С. 83―85.
 • Бурка Н. А. Вплив іноземних мов на розвиток англійської мови. Україна і світ: діалог мов та культур  матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–31 березня 2017 р. Київ, 2017. С. 42―44.
 • Бурка Н. А. Систематизація змін в системі приголосних середньоанглійського періоду розвитку англійської мови. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : матеріали круглого столу, м. Київ, 12 травня 2017 р. Київ, 2017. С. 23―25.
 • Бурка Н. А. Зіставлення синтагматики біфонемних ініціальних приголосних сполук у давньоанглійському та середньоанглійському періодах розвитку англійської мови. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів Круглого столу, м. Київ, 26 квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 25―27.
 • Бурка Н. А. Синтагматика приголосних сполук у кінці слова в новоанглійському періоді розвитку англійської мови. Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11–13 квітня 2018 р. Київ, 2018. С. 49―51.
 • Burka N.A. Сhanges in the system of in initial bi-phonemic consonantal clusters throughout the history of English. The 5th International Scientific Conference: Соntemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems, May 17–18, 2018. Riga, Latvia, 2018. P. 26―27.
 • Бурка Н. А. Історичні зміни синтагматики приголосних фонем в англійській мові. "Ad orbem per linguas. До світу через мови": матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 березня 2019 р. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. С. 31–33.
 • Бурка Н. А. Систематизація змін у системі приголосних фонем в історії розвитку англійської мови. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів III Круглого столу з міжнар. участю, м. Київ, 19 квітня 2019 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 29―32.