Наша команда

Гуменюк Інна Леонідівна

Гуменюк Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію: “Інтонація пейзажних описів в англомовній художній прозі (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі аудіозаписів англомовних творів)” (ХДУ, 29.06.2017 р.). Науковий керівник - д.ф.н., проф. А.А. Калита.
Теоретичним авторським напрацюванням є систематизація ознак описів природи сучасної англомовної прози та обґрунтування моделі графічної інтерпретації взаємодії засобів різних рівнів мови у процесах актуалізації описів природи.

 

 

 

 

Список основних наукових публікацій

Статті

 1.  Гуменюк І.Л. Вплив лексико-граматичних засобів на просодію описів природи в англомовних прозових творах / І.Л.Гуменюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – №9. – Луцьк, 2009. – С. 111-116.
 2. Гуменюк І.Л. Просодичний потенціал лексико-семантичних засобів пейзажних описів англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 439-440: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.107-111.
 3. Гуменюк І.Л. Роль одиниць сегментного рівня у створенні семантичного потенціалу описів природи англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 151-156.
 4. Гуменюк І.Л. Систематизація ознак описів природи сучасної англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) у 4 ч. – 2009. – Вип. 81 (2). – Кіровоград. – С. 165-169.
 5. Гуменюк І.Л. Функціональні ознаки пейзажних описів у структурі художнього прозового твору / І.Л. Гуменюк // Філологічні науки. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2009. – С. 292-298.
 6. Гуменюк І.Л. Експериментально-фонетичне дослідження англомовних прозових описів природи / І.Л. Гуменюк // Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки. Вип. 213. Черкаси, 2011. – С. 161-165.
 7. Гуменюк І. Специфіка просодичного оформлення міських пейзажних описів англомовної прози / І. Гуменюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) у 2 ч. – 2011. – Вип. 96 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка. – 2011. – С. 298- 302.
 8. Гуменюк І.Л. Просодичне оформлення міських описів природи в англомовній прозі / І.Л. Гуменюк // Язык и мир. Функциональная лингвистика. – № 2. – Т.1. – 2011. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – 2011. – С. 143-145.
 9. Гуменюк І.Л. Просодичне оформлення сільських пейзажних описів англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – №6. В 2 ч., Ч. 1, Луцьк, 2011. – С. 34-38.
 10. Гуменюк І.Л. Просодичне оформлення сільських пейзажних описів англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Язык и мир. Функциональная лингвистика. – № 3. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования. – 2012. – С. 121-123.
 11. Гуменюк І.Л. Варіювання рівня емоційно-прагматичного потенціалу в англомовних прозових описах природи / І.Л. Гуменюк // Science and Education a New Dimension. Philology II (4). – 2014. – Issue 24. – Budaspest. – P. 21-24.
 12. Гуменюк І. Л. Просодичне оформлення статичних та динамічних міських пейзажних описів англомовної художньої прози / І. Л. Гуменюк // Наукові записки. Серія : Філологічні науки : [у 2 ч.]. — Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2017. — Вип. 96 (2).— С. 789—795.
 13. Гуменюк І. Л. Тональні параметри інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної прози (Одеський лінгвістичний збірник. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. — №10, Т. І. — С. 45—49. (збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International)
 14. Гуменюк І. Л. Просодичне оформлення статичних та динамічних сільских пейзажних описів англомовної художньої прози (Південний архів. Збірник наукових праць (філологічні науки) — Херсон: ХДУ, 2018. — Вип. LXXII, Т. ІІ. – С. 31—34.
 15. Гуменюк І. Л. Закономірності інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози І. Л. Гуменюк // Держава та регіони. — Серія : Гуманітарні науки, 2018. — № 3 (54). — С. 43—48.
 16. Гуменюк І. Л. Тональні характеристики інваріантної інтонаційної моделі міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози / І. Л. Гуменюк // Закарпатські філологічні студії. — 2019. — Вип. 12 — С. 63—68.  
 17.  Гуменюк І. Л. Тональні характеристики інтонації міських динамічних пейзажних описів англомовної прози / І. Л. Гуменюк // Закарпатські філологічні студії. — 2020. — Вип. 13. Т. 2. — С. 41-45 DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.13-2.8
 18. Humeniuk, I. (2018) Prosodic Organisation of Static Urban Landscape Descriptions in English Prose. Advanced Education, 10 111-117. https://doi.org/10.20535/2410-8286.140655. (збірник включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science, Index Copernicus International, CNKI Scholar, EBSCO DOAJ, CrossRef, Ulrich’s Periodicals DIRECTORY, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, WorldCat, OAJI, Research Bible, Cite Factor, UIF, InfoBase Index, OpenAIRE, I2OR, DRJI).

Тези

 1. Гуменюк И.Л. Структрурно-семантические и функциональные признаки описаний природы в современнойанглоязычной прозе / И.Л. Гуменюк // Язык и дискурс в статике и динамике: Материалы международной научной конференции, 14-15 ноября 2008 г. – Мн.: МГЛУ, 2008. – С. 228-229.
 2. Гуменюк І.Л. Роль та місце пейзажних описів у структурі художнього тексту / І.Л. Гуменюк // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій: Матеріали науково-практичної конференції, 2-4 квітня 2008 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 27-29.
 3. Гуменюк І.Л. Структурно-семантичні особливості фонем та фонестем у описах природи англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Materiály Vmezinárodní vědecko-praktická konference “Nastolení moderní vědy – 2009”. – Díl 7. Filologickevedy. Fisofie. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S.11-14.
 4. Гуменюк І.Л. Граматичні засоби оформлення описів природи краєвидів сучасної англомовної прози / І.Л.Гуменюк // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 231-235.
 5. Гуменюк І.Л. Лексико-семантичні засоби оформлення пейзажних замальовок у художніх текстах англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Materialy V Międzynarodowej naukowi-praktyczntj konferencji “Strategiczne pytania światowejnauki – 2009”. – Vol. 9. Filologiczne nauki. Psychologia I sociologia. Muzykaiźycie. –Przemyśl: Naukaistudia. – S. 21-24.
 6. Гуменюк І.Л. Особливості функціонування описів природи у сучасній англійській прозі / І.Л.Гуменюк // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (5 лютого 2009 р.). – Харків: ХНУ ім. ВН. Каразіна, 2009. – С. 77-79.
 7. Гуменюк И.Л.Взаимодействие лексико-грамматических средств и просодии в описаниях природы англоязычных прозаических произведений / И.Л. Гуменюк // Язык и дискурс в статике и динамике: Материалы международной научной конференции (14-15 ноября 2010 г.). – Мн.: МГЛУ, 2010. – С. 212-213.
 8. Гуменюк І.Л. Особливості експериментально-фонетичного дослідження описів природи в англомовній прозі / І.Л. Гуменюк // «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»: Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (4 лютого 2011 р.) – Харків, 2011. – С. 75-77.
 9. Гуменюк І.Л. Специфіка просодичного оформлення сільських пейзажних описів англомовної прози / І.Л. Гуменюк // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції, 23 березня 2011р. – К.: КНТУУ «КПІ». 2011. – С. 76-79.
 10. Гуменюк І.Л. Особливості просодичного оформлення міських пейзажних описів англомовної прози / І.Л.Гуменюк // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.: в 2т. Т.1. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 30-32.
 11. Гуменюк І.Л. Особливості просодичного оформлення сільських описів природи в англомовній прозі / І.Л.Гуменюк // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 19-21 квітня 2012 р. – Львів: ЛДУ БДЖ, 2012. – С. 48.
 12. Гуменюк І.Л. Методика проведення аудитивного аналізу описів природи сучасної англомовної прози: Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 2013 р. – Суми. – 2014. – С. 105-107.