Новости

Вихід збірника матеріалів ІV Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень"

Збірка Вийшов друком збірник матеріалів ІV Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень".

Вихідні дані: Сучасні тенденції фонетичних дослідженнь // зб. матеріалів  ІV Круглого столу з міжнар. участю (23 квітня 2020 р., м. Київ). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2020. - 140 с.

Матеріали збірника містять доповіді фахівців, які віддзеркалюють сучасні напрями фонетичних досліджень. Висвітлено різноаспектні питання звукової будови мови й мовлення: когнітивний, культурологічний, прагматичний та енергетичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу; фоносемантичні й фоностилістичні особливості текстів різних жанрів; закономірності впливу емоційного стану особистості на просодичні характеристики мовлення; специфіку ідентифікації мовця за фонетичним оформленням його мовлення; константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення; паралінгвальні характеристики емоційного мовлення; результати лінгвоконтрастивних досліджень фонетичних систем іноземної та української мов, а також актуальні питанняметодики викладання фонетики іноземної мови.

Матеріали круглого столу можуть бути цікавими й корисними широкому загалу науковців, викладачів і аспірантів.