Новости

Вийшов друком збірник матеріалів VІ Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень" 21 квітня 2023 р.

Book of Abstracts_2023 За результатами VІ Круглого столу з міжнародною участю "Сучасні тенденції фонетичних досліджень", який відбувся в онлайн-форматі на базі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорсього" 21 квітня 2023 р. видано збірник матеріалів.

 У збірнику представлено результати студій, здійснених у межах сучасних напрямів фонетичної науки, зокрема розглядаються когнітивний, культурологічний, прагматичний та енергетичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу, фоносемантичні й фоностилістичні особливості текстів різних жанрів; закономірності впливу емоційного стану особистості на просодичні характеристики мовлення, специфіка ідентифікації мовця за фонетичним оформленням його мовлення, константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення, паралінгвальні характеристики емоційного мовлення; результати зіставних досліджень фонетичних систем іноземної та української мови, а також актуальність методики викладання фонетики іноземної мови. Збірник можен бути цікавим для науковців, викладачів англійської і французької мов, аспірантів.

Вихідні дані збірки: Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів VІ Круглого столу з міжнар. участю, 21 квіт. 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – 130 с.