Наша команда

Козуб Любов Степанівна

Козуб Любов Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.
У 1999 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
У 2004 р. захищено кандидатську дисертації «Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом доц. О.Р. Валігури.
Автор 70 публікацій, серед яких: 1 монографія, 4 навчальних посібники для студентів вищих навчальних закладів (1 з грифом МОН України), 1 хрестоматія у співавторстві (гриф МОН України), понад 30 статей у фахових виданнях України та 28 статей і тез у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій.
В обсязі теоретичного розгляду нею обґрунтовано узагальнену структурно-блочну схему телерекламного тексту; матричну модель альтернатив структурно-алгоритмічних схем взаємодії лінгвістичних засобів передачі змісту тексту телереклами; робочу класифікацію функціональних, соціолінгвістичних та структурно-прагматичних ознак англійських комерційних телерекламних текстів для їхнього експериментально-фонетичного дослідження.

Основні праці та публікації

1.    Козуб Л.С. Співвідношення інтонації і прагматики при аналізі усних інформаційних текстів // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2002. – № 2. – С. 10 14.
2.    Kozub L. The Sociolinguistic Approach to the Analysis of the Prosodic Organization of English Television Commercials // 8th TESOL National Ukraine Conference “TEFL Innovations and Challenges” (January 23-25). – Khmelnytsky: TESOL Ukraine. – 2003. – C. 19.
3.    Козуб Л.С. Систематизація лінгвістичних ознак текстів англійської комерційної телереклами // “Гуманітарний вісник” Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2004. – № 8. – С. 210 213.
4.    Козуб Л.С. Структурно-змістові ознаки тексту англійської комерційної телереклами // Науковий вісник” Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Серія: Германська філологія. – 2004. – Вип. 213. – С. 74 83.
5.    Валігура О.Р., Козуб Л.С. Соціолінгвістична специфіка дослідження текстів масової комунікації // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія: Філологія. – 2005. – Т. 8. – № 1. – С. 10 14.
6.    Kozub L. Computer Technologies in Acoustic Analysis of Speech Prosody // Всеукраїнська науково-практична конференція “Digging Deeper into Call” (10-11 травня). – Горлівка: ГДПІМ, 2006. – С. 56-58.
7.    Козуб Л.С. Специфіка просодичного оформлення англійських телерекламних текстів малої тривалості звучання // “Наукові записки” Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2006. – № 2 (16). – С. 14 24.
8.    Козуб Л.С. Роль засобів масової інформації у міжкультурній комунікації // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – К., 2006. – Випуск 1. – С. 135-140.
9.    Козуб Л.С. Специфіка сприйняття текстів англійської комерційної телереклами носіями і неносіями англійської мови // VI Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (1 лютого 2007). – Харків: Константа, 2007. – С. 165 167.
10.    Козуб Л.С. Fundamentals of English Pronunciation: Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів Тернопіль: Підручники & посібники, 2007. – 144 с. (з грифом МОН України).
11.    Козуб Л.С. Науково-теоретичні висновки дослідження соціолінгвістичних особливостей просодичної організації англійської телереклами // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 28. – С. 31-34.
12.    Козуб Л.С. Лінгвопрагматичний аспект дослідження англомовного політичного дискурсу в сучасних засобах масової інформації // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 30. – С. 212-215.
13.    Козуб Л.С. Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивних повідомлень у друкованих засобах масової інформації // “Гуманітарний вісник” Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2008. – № 12. – С. 67-70.
14.    Козуб Л.С. Ґендерні особливості англійського журналістського мовлення в електронних засобах масової інформації // Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. – 2008. – № 142. – Т. 1. – С. 359-360.
15.    Козуб Л.С. Специфіка взаємодії соціальних факторів і лінгвальних засобів у сучасному електронному медіа дискурсі // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. – Том 22(61). – № 2. – 2009. – С. 636-640.
16.    Козуб Л.С. Специфіка використання гендерно-нейтральної лексики для реалізації прагматичного спрямування сучасних англомовних ЗМІ // “Науковий вісник” Волинського національного університету імені Лесі Українки”. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2010. –№ 9. – С. 27-30.
17.    Козуб Л.С. Мовні засоби впливу у сучасному англомовному політичному дискурсі // Альманах “Studia methodologica”. – Випуск 32. – 2011. – С. 51 53.
18.    Козуб Л.С. Специфіка мовної політичної коректності у сучасному англомовному медіа-просторі // Філологічні науки. – Вип. 26. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори 2006», 2011. – С. 148-151.
19.    Просодичні особливості сучасної англомовної телереклами // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 105 (1). – 2012. – С. 497-500.
20.    Козуб Л.С., Липович К.А. Мовні особливості електронних текстів новин на сайті BBC // Perspectywy rozwoju nauki: Zbiór Raportów Naukowych  (28.11.2012 – 30.11.2012). – Гданьск / Gdansk. – С. 80-82.
21.    Козуб Л.С. Средства эмотивности в современном британском кинематографе // Международная научная конференция “Язык – когниция – социум” (12 –13 ноября 2012 г.). – Минск: МГЛУ, 2012. – С. 181 183.
22.    Козуб Л.С. Лінгвокультурологічні особливості англійської і німецької друкованої реклами // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 118. – 2013. – С. 110-113.
23.    Козуб Л.С. Маніпулятивні властивості структурних компонентів англійської і німецької реклами // “Наукові записки”. Серія: «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 160 162.
24.    Козуб Л.С., Тарнавська С.М. Способи досягнення адекватності перекладу // Science – od teorii do praktyki: Zbiór Raportów Naukowych (29.03.2013 – 31.03.2013). – Część 5/2. – Sopot, 2013. – P. 41 44.
25.    Козуб Л.С. Роль вербальних засобів у реалізації маніпулятивного потенціалу англійських і німецьких рекламних текстів // Проблеми зіставної семантики: збірник наукових статей. – Вип. 11. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 431-437.
26.    Козуб Л.С. Систематизація структурних елементів та лінгвістичних засобів передачі змісту англійської комерційної реклами // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету:  Зб. наук. пр. – Вип. 9. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2013. – С. 212-215.
27.    Козуб Л.С. Лінгвостилістичні особливості афоризмів у сучасній англомовній пресі / “Наукові записки” Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 130-132.
28.    Прагматичні особливості афоризмів у політичних промовах британських політиків // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 52-54.
29.    Козуб Л.С. Результати експериментального дослідження просодії англійської реклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету:  Зб. наук. пр. – Вип. 11. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2014. – С. 89-99.