Наша команда

Калита Алла Андріївна

Калита Алла Андріївна – доктор філологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», керівник Київської фонетичної школи.
У 1968 р. закінчила факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), отримала диплом за спеціальністю “Англійська та французька мови”.
У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и диалогической речи (экспериментально-фонетическое исследование)”. У 1989 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фонетики англійської мови.
У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему “Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фонетики англійської мови.
Завідувала кафедрами:
з 1987 р. по 2007 р. – кафедрою фонетики англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет);
з 2008 р. по 2012 р. – кафедрою теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»).
Основу її наукового доробку складають понад 150 робіт експериментального, теоретичного і методологічного рівнів, у тому числі 2 фундаментальні монографії, 2 словника, 13 методичних та навчальних посібників.
Теоретичними працями А.А. Калити сформовано концептуальні основи нетрадиційного міждисциплінарного підходу до вивчення фонетичних явищ, у наслідок якого нею було розроблено теоретичне підґрунтя нової енергетичної теорії мовлення.

Основні наукові та науково-методичні праці А.А. Калити

Монографії

 • Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання: Монографія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – 351 с.
 • Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 c.

Словники

 • A Concise Dictionary of Phonetic Terms / Словник фонетичних термінів (короткий) (англ. мовою). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 255 с. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Англо-український словник залізничних термінів. К.: ДЕТУТ, 2008 – 231 с. (у співавторстві з Науменко Л.О., Тараненко Л.І., Марченко В.В.)

Методичні та навчальні посібники

 • Пособие по развитию навыков английской интонации (англ. мовою). – К.: Издательство при КГУ, издательское объединение “Вища школа”, 1980. – 36 с. (у співавторстві з Дворжецькою М.П., Логвін І.Г.).
 • Методические задания по обучению английскому произношению на 1 курсе. – К.: Межвузовское полиграфическое предприятие, 1987. – 38 с. (у співавторстві з Сліпченко Л.Д., Дворядкіна Т.С.).
 • Методические задания по обучению аудированию и интонированию английской речи в курсе практики языка для студентов 1 курса. – К.: Межвузовское полиграфическое предприятие, 1987. – 34 с. (у співавторстві з Сліпченко Л.Д., Дворядкіна Т.С.).
 • Методология и методика педагогического исследования. Постановка целей и задач исследования: Учеб. пособие – К.: ГПППО “Укрвузполиграф”, КГПИ им. Горького, НИИ педагогики УССР, 1988. – 100 с. (у співавторстві з Клименюк А.В., Бережная Э.П.).
 • Практикум по теоретической фонетике (на материале английского и немецкого языков). –  К.: Издательство при КГУ, издательское объединение “Вища школа”, 1988. – 35 с. (у співавторстві з Дворжецькою М.П., Стеріополо О.І.).
 • Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з практичної фонетики англійської мови. – К.: КДІІМ, 1990. – 28 с. (у співавторстві з Скрипніченко Л.Ю., Янчевою Т.В.).
 • Збірник текстів і вправ з курсу практичної фонетики англійської мови. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 89 с. (у співавторстві з Янчевою Т.В.).
 • Посібник для самостійної роботи з практичної фонетики англійської мови (1 курс). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – 72 с. (у співавторстві з Л.І. Тараненко, А.В. Свіщевською).
 • Посібник для самостійної роботи з теоретичної фонетики англійської мови (ІІІ курс). – Тернопіль: Лібра Терра, 2006. – 84 с. (у співавторстві з Л.І. Тараненко).
 • Англійське ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18-Г-1311 від 6.06.2008 р.).К.: ДЕТУТ, 2008 – 251 с. (у співавторстві з Л.І. Тараненко).
 • Посібник для самостійної роботи з англійської мови (І курс) (англ. мовою) / The Self-Study Guide in English (1st year).Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 80 с. (у співавторстві з Л.І.Тараненко).

Статті

 • Обучение интонации констатирующих высказываний в английской монологической речи // Методические рекомендации по изучению структуры, семантики и функций языковых единиц в филологических курсах по аглийскому и немецкому языкам в педагогическом вузе. – К.: КГПИИЯ, 1982. – 31.
 • Навчання варіантів інтонації англійських одиниць // Методика викладання іноземних мов: Республіканський науково-методичний збірник. – К.: Радянська школа, 1983. – С.68-73.
 • Просодия констатирующих высказываний в английской монологической речи // Рукопись представ. КГПИИЯ деп. в ИНИОН АН СССР 19 апреля 1984 г. № 16328. –1984.
 • Обучение аудитивному распознаванию дифференциальных признаков высказываний английской монологической речи // Методические рекомендации по изучению сегментного состава и интонации речевых единиц в курсе практической и теоретической фонетики иностранных языков в пед. вузе. – К.: КГПИИЯ, 1984.
 • Взаимодействие интенсивности и тональных характеристик как компонентов интонации // Взаимодействие сегментного состава и просодия текста. – К.: КГПИИЯ, 1986. – С. 53-56.
 • Коммуникативная парадигма констатирующего высказывания в английской монологической и диалогической речи // Текстуальная лингвистика и обучение чтению и аудированию на иностранных языках: Сб. науч. трудов КГПИИЯ. – К.: КГПИИЯ, 1986.
 • Комплексный подход к изучению просодии констатива-уточнения в английской диалогической речи // Изучение динамического аспекта сегментных и супрасегментных единиц звучащего текста: Сб. науч. трудов. – К.: КГПИИЯ, 1988. –С. 74-79. (у співавторстві з Кальною І.М.)
 • Навчання аудіюванню фонетичних явищ з метою формування навичок вимови // Методика викладання іноземних мов: Республіканський науково-методичний збірник. – К.: Освіта, 1993. – Вип. 22. – С.67-71. (у співавторстві з Янчевою Т.В.)
 • Effects of Individual Differences on Emotional Differences of Emotional Speech Prosody // IATEFL-UKRAINE 1st National Conference “English in an Open Society” (22-24 April, 1994). – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1994. – Р. 123-126. (у співавторстві з Янчевою Т.В.).
 • The Problem of Speech Culture Formation in Teaching Foreign Pronunciation // IATEFL-Ukraine News-letter, No.2. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1995. – С. 10-11. (у співавторстві з Федорів Я.Р.).
 • The Problem of Creating the English Pronunciation Culture Рhonofund // IATEFL-Ukraine News-letter, No.4. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1996. – Р. 10-11.
 • Analysis of Functional and Semantic Types of Utterances Expressing Surprise // IATEFL-Ukraine News-letter, No.4. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1996. – С. 36. (у співавторстві з Івановою С.В.).
 • Intonation of Semantic Contrasts in Modern English Speech // IATEFL-Ukraine News-letter, No.5. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1996. – С. 25-26. (у співавторстві з Янчевою Т.В., Клименюк В.О.).
 • Phonosemantics and Its Problems // IATEFL-Ukraine News-letter, No.6. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1996. – С. 13-15.
 • Interaction of Means Actualizing Utterances Expressing Surprise // IATEFL-Ukraine News-letter, No.6. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1996. – Р.20-22. (у співавторстві з Івановою С.В.).
 • Social and Linguistic Aspects of Complaint Statements Functioning // IATEFL-Ukraine News-letter, No.7. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1997. – С. 21. (у співавторстві з Федорів Я.Р.).
 • Polyfunctional Approach to the Problem of Singling out the Basic Intonation Components // IATEFL-Ukraine News-letter, No.9. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1997. – С. 14-16.
 • Проблеми інтонаційної зв’язності дискурсу // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. Серія: Філологія. – Вип. 2: Актуальні проблеми вивчення мови, мовлення і перекладу – К.: КДЛУ. – 1997. – С.34-38.
 • Prosodic Aspect of Phonosemantics // Studies in Communicative Phonetics and Foreign Language Teaching Methodology. – К.: Ленвіт, 1997. – С. 82-89.
 • Systematization of Emotional Utterance Types and and their Variants // Studies in Communcative Phonetics and Foreign Language Teaching Methodology. – К.: Ленвіт, 1997. – С. 114-124. (у співавторстві з Федорів Я.Р.).
 • Висловлювання-здивування як продукт мовленнєвого акту // Наукові Записки. Випуск ХХІ. Серія: Проблеми філології і методики навчання іноземних мов. – Кіровоград: КДПУ ім. Володи-мира Винниченка, 1997. – С. 91-99. (у співавторстві з Івановою С.В.).
 • Фоносемантика у загальній системі семантичного знання // “Наукові записки” Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія 8: Мовознавство. – 1998. – №1 – C.130-135.
 • Взаємодія засобів інтенсифікації експресивних висловлювань // “Наукові записки” Тер-нопільського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія 8: Мовознавство. – 1998. – №1. – С. 82-87. (у співавторстві з Алексієвець О.М).
 • Polylectic Aspect of Edu-cation and Language Teaching Methodology // IATEFL-Ukraine News-letter, No.11. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1998. – С. 19-23. (у співавторстві з Клименюком О.В.)
 • Interaction of the Aspects of Meaning in The Utte-rance Sense Interpretation // IATEFL-Ukraine News-letter, No.12. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1998. – С. 8-11.
 • Multidimensionality: the Basis of the Cognitive Approach to Intonation Studies // IATEFL-Ukraine Newsletter, No.13. 1998 Dnipropetrovsk Conference Selections. Vol. II: Research. – Kyiv: IATEFL-Ukraine, 1998. – С.17-20.
 • Семантична функція засобів фонетичного рівня мови // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КДЛУ. – 1998. – Том 1, № 1. – С. 64-68.
 • Мовні універсалії: теорії, характеристики, ознаки // “Наукові записки” Тернопільського держ. пед.  ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: мовознавство. 1999.  – №1. – С.3-11.
 • Developing Pronunciation and Writing Skills Through Listening Comprehension // IATEFL-Ukraine News-letter Issue. – 1999. – №17. – Р. 10-12. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Интонационная актуализация значения и смысла высказывания // Вісник Харківського державного університету. –1999. – №435. – С.46-53.
 • Utterance Pragmatics in Oral Communication // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. 1999. – Т. 2, №1. – С. 43-47.
 • Динаміка зміни інтонаційної структури англійського емоційного висловлювання // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 1999. – №461. – С.92-99.
 • Проблеми формування та функціонування інтонаційних універсалій // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000. – Вип. 22. – Ч.І. – С. 264-271.
 • Роль ситуативно-прагматичних змінних в організації інтонаційного оформлення англійського емоційного висловлювання // "Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мовознавство. – 2000. – №1(3). – С41-52.
 • Фонестема у системі лінгвістичних засобів вираження смислу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – №471.– Іноземна філологія на межі тисячоліть. – С.102-107.
 • Деякі універсальні ознаки інтонаційної організації емоційних висловлювань. – Науковий вісник ВДУ / Журнал Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки (романо-германська філологія). – Луцьк, 2000. – №2. – С. 37-40.
 • Експериментально-фонетичні дослідження: підходи, напрями, аспекти. – Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.– К.: КДЛУ, 2000. – Вип. 1. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. – С. 13-20.
 • Забезпечення смислової зв’язності висловлювання засобами фонетичного рівня мови // “Філологічні студії” – Волинський Академічний Дім, Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 2000. – №4. – С. 100-106.
 • Роль частотних параметрів в актуалізації англійських емоційних висловлювань з перепитуванням // “Studia Methodologica”: Зб. наук. cтатей Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2000. – №8. – С. 58-63.
 • Аудитивний аналіз інтонаційного оформлення смислових модифікацій англійського емоційного висловлювання // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. статей – К.: КДЛУ. – 2001. – Вип. 4. – С. 206-213.
 • Вплив семантики перепитування на спектральні характеристики голосних в англійському емоційному висловлюванні // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія 8: Мовознавство. – 2001. – №1. – С. 23-31.
 • Методологія експериментально-фонетичних досліджень: теоретичні передумови, планування експерименту, представлення результатів // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія 8: Мовознавство. – 2001. – №2. – С. 3-17. (у співавторстві з Клименюком О.В., Федорів Я.Р.)
 • Спектральні характеристики англійських голосних, актуалізованих з різним ступенем промінантності // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. статей. – К.: КДЛУ. – 2001. – Вип.5. – С.85-88.
 • Аналіз проблеми співвідношення між звуком і значенням // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 4. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. – К., КДЛУ, 2001. – С.26-36.
 • Просодика і функціональна семантика. – Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 5: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. – К.: Видавничий центр КДЛУ. – 2001. – С. 25-71.
 • Акустичні параметри голосних в англійському висловленні, що передає негативні емоції мовця // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – №611.–С. 85-92.
 • Взаємодія логічного й емоційного у просодичному оформленні смислу висловлювання. – Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2003. – Том 6, № 2. – С. 98-105.
 • Кореляція акустичних параметрів голосних із полярністю емоцій англійського висловлювання // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Вип. 165-166: Германська філологія. – Чернівці: Рута – 2003. – С. 97-105.
 • Функціонально-рівневий підхід до аналізу взаємодії системи фонетичних засобів та прагматики у створенні смислу висловлювання // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 7: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2003. – С. 7-13.
 • Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – №635. – С. 70-74. (у співавторстві з Клименюком О.В.).
 • Просодичне вираження смислу висловлень із середнім емоційно-прагматичним потенціалом // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2004. – C.182-191.
 • Участь фонетичних засобів сегментного та надсегментного рівнів в актуалізації смислу висловлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Видав. центр КНЛУ. – 2004. – Вип. 11 – С. 45-51.
 • Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2004. – №635. – С.70-74 (у співавторстві з Клименюком О.В.)
 • Инвариантные особенности просодиического оформления смысла английских высказываний // Международный сборник научных трудов. – Глазов: ГГПИ, 2005. – С. 61-70.
 • Генезис жанрів художніх текстів // Studia Methodologica. – Вип. 23. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 77-80. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Рецензія на підручник Т.О.Бровченко, Т.М.Корольової “English Phonetics: contrastive analysis of English and Ukrainian pronunciation”/ 2-е вид. випр. і доп. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 296 с. // Мовознавство, 2008. – № 4-5. – С. 140-141.
 • Фонетика: перспективи, методи та засоби дослідження // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа. – 2008. – № 5: Філологічні науки. – С.297-299.
 • Когнітивний підхід до вивчення фонетичних засобів мови // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 441-443: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 3-6. (у співавторстві з Тараненко Л.І).
 • Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення // Наукові записки. – Вип. 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 359-365. (у співавторстві з Тараненко Л.І).
 • Просодична організація озвученого тексту // Наукові записки. – Вип. 89 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С.273-275.
 • Синергетическая концепция порождения интерферированной речи билингвом // Языки и этнокультуры Европы: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная юбилею доктора филологических наук, профессора Натальи Николаевны Ореховой. – Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т. – 2010. – С. 205-217. (у співавторстві з Валігурою О.Р.).
 • Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта // Наукові записки. – Вип. 96 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С. 213-219. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Критерий уровня актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания // Науковы записки. – Вип. 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 476-484. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Синергетичні моделі породження фоноконцептів в англійському мовленні // Вісник Харківського націо­онального університету ім. В.Н.Каразіна. – №1002: Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків, 2012. – C. 106-112.
 • Перцептивна й інструментальна оцінки емоційно-прагматичного потенціалу висловлень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки: Мовознавство. – №24 (249). – 2012. – С. 186-191. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации // Вісник Київського національного лінгвістичного університету / Серія Філологія, 2012. – Том 15, № 2. –  С. 47-56. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №: 1022. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків, 2012. – C. 10-19. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Особливості та перспективи дослідження проблем перекладу // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Ред. Р.В. Болдирев та ін. – К.: Міленум. – 2012. – Вип. 1, А. – С. 188-202.
 • Speech energetic theory: synergetics of phonoconcept generation and actualization // Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Ред. Р.В. Болдирев та ін. – К.: Міленум. – 2012. – Вип. 1, А. – С. 288-299.
 • Оптимизация коммуникативного воздействия // Наукові записки. – Вип. 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 16-25. (у співавторстві з Клименюком О.В.).
 • Модель механизма манипулятивного воздействия в коммуникации // Сборник научных трудов по Материалам VI Международной научной конференции «Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира». – Вып. 6. – Архангельск. – 2013. – С. 169-172. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Историко-логическая ретроспекция генезиса фольклорных произведений // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №1071. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Вип. 75. Харків, 2013. –C. 44-53. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Энергетическая теория речи: ее сущность, современное состояние и перспективы исследования // Международный электронный сборник научных трудов (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина). – 2013, Вып. 7. – С. 33-53.
 • Механізми породження, актуалізації та сприйняття мовленнєво-музичного твору // Наукові записки. Серія “Філологічна” – Острог: Видавництво Національ-ного університету “Острозька академія”. – Вип. 38, 2013. – С. 79-83. (у співавторстві з Марченко В.В.).
 • Вариантные модели рече-музыкальной коммуникации // Вестник педагогического опыта. Научно-методический журнал. Серия "Иностранные языки. История". – Вып. 34. – Глазов: ФГБОУ ВПО "Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко". – 2013. – С. 25-30. (у співавторстві з Марченко В.В.).
 • Generalized Model of the Genesis of Literary Genres // Humanities and Social Sciences Review. – Vol. 2, Nо. 02. – 2013. – Р. 171–175. (у співавторстві з Тараненко Л.І.).
 • Психоэнергетика пауз звучащей речи // Наукові записки. – Вип. 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 24-34.
 • Оценка эмоционально-прагматического потенциала речевой паузы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №: 1124. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 78. – Харків, 2014. C. 72-78.

Тези виступів на конференціях

 • К вопросу о вариантах интонационной единицы в английской речевой интонации // Лингвистика, литература, фольклористика: Материалы докладов Республик. научн. конференции молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам филологии. – Кутаиси: 1978. – C. 125-126.
 • Экспериментально-теоретические исследования звучащей речи в профессиональной подготовке учителя иностранного языка // Совершенствование профессиональной подготовки учителей иностранных языков в свете решений XXVII съезда КПСС и в ходе перестройки высшей школы. Совещание Министерства просвещения СССР: Тезисы докладов и сообщений. – К.: 1987. – С.73. (у співавторстві зі Стеріополо О.І.)
 • Лінгвістична культура як елемент підготовки професійних кадрів // Ринок і проблеми гуманітарної підготовки економічних кадрів у вищій школі: Тези доповідей Республіканської науково-методичної конференції 22-24 вересня 1992 р. – К.: НМК ВО, 1992. – С.205-206.
 • Influence of Personality on Speech Prosodic Culture // Slavic Culture in Contemporary World: Proceedings of the 3rd International Workshop. – K.: Kyiv State Linguistic University, The Centre of Slavic Studies, 1994. – Р. 209. (у співавторстві з Янчевою Т.В.).
 • Когнитивный подход к изучению интонации // Тези міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 1999. – С. 24-25.
 • Фонологічні опозиції: значення і смисл // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вузі та школі: Тези доповідей і повідомлень звітної наукової конференції викладачів і студентів іноземних мов Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського за 1999 р. – Вип. 4. – Вінниця, 2000. – С. 21-23.
 • Проблемы овладения культурой английской эмоциональной речи // Іноземна мова на межі тисячоліть: Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 25-26 квітня 2000р. – Харків: Константа, 2000. – С. 105.
 • Фонологічні опозиції: значення і смисл // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вузі та школі: Тези доповідей і повідомлень звітної наукової конференції викладачів і студентів іноземних мов Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М.Коцюбинського за 1999 р. – Вип. 4. – Вінниця, 2000. – 21-23.
 • The impact of semantic changes on phonetic variаbility // The Way Forward to English Language and ESP Teaching in the Third Millenium: Proceedings of 6th National TESOL Ukraine Conference – K.: Kyiv Polytechnic Institute. – 2000. – Р. 31.
 • Культура реалізації прагматичних завдань усної комунікації // Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики: Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції”. – Черкаси: ЧІТІ, 2001. – С.82-83.
 • Фонетические средства выражения эмоциональности английского высказывания // Аксиологические механизмы языка и эмоциональность текста: Тезисы республиканской научной конференции, посвященной 70-летию доктора филологических наук, профессора В.И. Болотова. – Ташкент: национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 2001. – С. 71-73.
 • Взаємодія системи фонетичних засобів, емоцій та прагматики в актуалізації смислу висловлювання // Другі Каразінські читання: Два століття Харківської лінгвістичної школи: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – С. 55–57.
 • Енергетичний потенціал мовлення: фонетичні засоби та прагматична настанова // Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов (25-26 березня 2004 р.). – Тернопіль, 2004. – С. 28-30.
 • Базові інтонаційні моделі вираження смислу англійських висловлень з різним емоційно-прагматичним потенціалом // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2004”. Т.22. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.30-33.
 • Емоційно-прагматичний потенціал як основа просодичного оформлення смислу висловлення (Emotional-and-Pragmatic Potential as the Basis of the Utterance Prosodic Organization) // Recent trends in language and literature studies: in-sights and approaches ESSE Abstracts. – K.: Vydavnychyy Tsentr KNLU, 2005. – P. 22-23.
 • Эмоционально-прагматический потенциал актуализации смысла высказывания // Материалы международной научной конференции “Номинация и дискурс”. – Минск: Минск. гос. лингвист. ун-т, 2006. – С.19-21.
 • Методологічні засади досліджень з когнітивної фонетики // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.” – Харків, 2007. – С.144-145. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Соотношение звукового оформления и семантики высказывания // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: техніка, технологія, економіка і управління: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Серія ”Економіка і управління”. – К.: ДЕТУТ, 2008. – С. 158-159.
 • Евристична модель генезису жанрів художніх текстів // Матеріали VIII Всеукраїнської наукова конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.” – Харків, 2008. – С. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Перспективные направления развития фонетических исследований // Материалы международной научной конференции “Язык и дискурс в статике и динамике”. – Минск: Минск. гос. лингвист. ун-т, 2008. – С.94-96. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Фоноконцепт як категорія когнітивної фонетики // Материали за 4-а Международна научна практична конференция «Бъдещето проблемите на световната наука – 2008». – Т.13. Филологични науки. – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД. – 2008. – С. 48-49.
 • Модель енергетичного анлізу мовлення // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 125-127. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Місце фонетики у навчанні іноземної мови // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р. – К.: “Політехніка”, 2009. – С. 108-111.
 • Cognitive approach to phonetic studies // Discovery Learning: Con-tent-Based Learning for EFL/ESP Teacher. XIV TESOL National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other languages in Ukraine (April 23-25 2009): Abstracts. – Kharkiv. – 2009. – С. 22-23. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Обоснование синергетической модели анализа устной речи // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції. 23 березня 2011 р. – К.: НТУУ «КПІ» – С. 102-105. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Психо-енергетичний механізм актуалізації емоційно-прагматичного потенціалу висловлення // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 квітня 2011 р.) / За ред. А.Г. Ніколенка, Л.С. Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – С. 40-44.
 • Синергетичний опис породження та саморозвитку фоноконцептів в англійському мовленні // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції. 21 березня 2012 р. – К. :НТУУ «КПІ», 2012 р.  – С. 47-49.
 • Synergetic Model of Speech Analysis // «English in Globalized World»: 17 International TESOL – Ukraine Conference (March 15-16, 2012). – P. 65-66.  (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Механизм порождения фоноконцепта // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов» 17-18 ноября 2011 года, Брест: БрГУ, 2012.— С.17-20. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Кількісне визначення рівня актуалізації емоційно-прагматичного потенціалу висловлення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті» (16-17.11.2012 р., м. Львів). – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2012. – С. 55-56. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Системно-синергетический подход к феномену языковой интерференции // Сборник Международной молодежной конференции «Перевод как фактор развития науки, техники и спорта в современном мире» (Киров, 5-6.09.2012 г., Россия). – Киров: Изд-во «РАДУГА-ПРЕСС». – 2012. – С. 19-21. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Модифікація методу аудитивного аналізу мовлення // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології» (Київ, 20-21 вересня 2012 р.) / За ред. А.Г. Ніколенка, Л.С. Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012. – С. 39-42 (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Вираження агентивності неістот при перекладі англомовних науково-технічних текстів українською мовою // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної філології» (Київ, 20-21 вересня 2012 р.) / За ред. А.Г.Ніколенка, Л.С. Козуб. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012. – С. 124-126. (у співавторстві з Палій К.В.)
 • Енергетичний підхід до вивчення мовлення // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П.Воробйової / КНЛУ. Київ 27 вересня 2012 р.: [відп. ред. Л.Ф. Присяжнюк]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 8.
 • Моделювання сугестивно го впливу на адресата // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача» (27 березня 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 113-115.
 • Перспективні шляхи дослідження проблем перекладознавства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» (29 березня 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 203-207.
 • Визначення емоційно-прагматичного потенціалу висловлення // Тези доповідей XII наукової конференції з міжнародною участю “КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КО-МУНІКАЦІЯ” (1 лютого 2013 р., Харків). – Х.: ХНУ ім. В.Н Каразіна, 2013. – С. 130-132.
 • К проблеме исследования энергетики речи // Перші Почепцовські читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 25-27 вересня 2013 р. –  К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 43-45.
 • Energetic approach to phonetic studies // International Linguistics Conference in Lublin Linguistics Beyond And Within (14–15 November 2013; John Paul II Catholic University of Lublin, Poland). – 2013. – С. 54-56.
 • К вопросу влияния социо­ и психотипа говорящего на его коммуникативные и интонационные возможности // Тези доповідей XII наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: людина. мова. комунікація” (7 лютого 2014 р., Харків). – Харків: ХНУ ім. В.Н Каразіна, 2014. – С. 141-142.
 • Моделювання генезису фольклорних творів // Матеріали І Міжна­родної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (17.04.2014, НТУУ «КПІ»). – К.: Кафедра. – 2014. – С. 48-49. (у співавторстві з Тараненко Л.І.)
 • Енергетична теорія мовлення: становлення енергетичного підходу // Матеріали І Міжна­родної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (17.04.2014, НТУУ «КПІ»). – К.: Кафедра. – 2014. – С. 7-10
 • Энергетическая природа пауз звучащей речи // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс» / КНЛУ, Київ, 25-27 вересня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2014. – С. 61.
 • Енергетична теорія мовлення: становлення енергетичного підходу // Матеріали І Міжна­родної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (17.04.2014, НТУУ «КПІ»). – К.: Кафедра. – 2014. – С. 7-10.
 • Problem of Studying Speech Pauses’ Energetic Potential // International Linguistics Conference in Lublin Linguistics Beyond And Within (6-7 November 2014; John Paul II Catholic University of Lublin, Poland). – 2014. – С. 51-53.