Наші праці

Деркач Н.В. Соціопрагматичні особливості інтонації англійського прислів’я: Монографія.

Невизначено

Монографію присвячено вивченню варіативності інтонації англійських прислів’їв під дією таких соціопрагматичних чинників, як комунікативно-прагматична функція прислів’я, ситуація спілкування та комунікативно-рольовий статус мовця порівняно зі слухачем. Сформовано змістову матрицю ізоморфних соціально значущих і мовних ознак текстів малої форми, що надає уявлення про ступінь тяжіння інших текстів малої форми до прислів’їв за кількістю спільних рис. У праці обґрунтовано узагальнену модель усної актуалізації англійського прислів’я й наведено експериментально встановлені інваріантні інтонаційні моделі англійських прислів’їв, пов’язані з виконуваними ними комунікативно-прагматичними функціями впливу, оцінки та узагальнення. Виявлено специфіку впливу соціокультурних факторів ситуації спілкування й комунікативно-рольового статусу мовця порівняно зі слухачем на інтонаційне оформлення прислів’їв.