Новости

Вітаємо Ларису Іванівну Тараненко з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук!

Радо вітаємо Ларису Іванівну Тараненко із завершенням складної, копіткої праці, що увінчалася успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

Захист дисертації відбувся 30 травня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Нижче наведено анотацію до роботи:

У роботі, виконаній на ґрунті нового функціонально-енергетичного підходу до досліджень фонетичних явищ, установлено просодичні ознаки усної актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми, зумовлені структурними, комунікативно-когнітивними й емоційно-прагматичними факторами.

Фольклорні тексти систематизовано за комунікативно-прагматичною спрямованістю в три укрупнені класи: духовно-ідеологічні (міфи, легенди), культурно-побутові (казки, прислів’я) і креативно-повчальні (загадки, притчі, анекдоти) тексти. Уточнено дефініції притч, казок, міфів, легенд, прислів’їв, загадок, анекдотів, змодельовано концептуальний простір їхньої актуалізації та розроблено уніфіковані алгоритмічно-фабульні моделі розгортання їхніх сюжетів.

Обґрунтовано синергетичні моделі саморозвитку фоноконцептів і психоенергетичного механізму сугестивного впливу фольклорного тексту на слухача, побудовано енергограми усної актуалізації фабульних елементів з використанням кількісного К-критерію рівня емоційного і прагматичного потенціалів текстів та виявлено їхні типові інтонаційно-енергетичні моделі. Експериментально встановлено інваріантну й варіантні реалізації інтонаційних моделей англійських фольклорних творів малої форми, параметри яких описано в межах структурно-фабульних компонентів текстів та на їхніх стиках.

Ключові слова: алгоритмічно-фабульна модель, англійські фольклорні тексти малої форми, аудитивний та акустичний аналіз, емоційних і прагматичний потенціали, енергограма, інваріантна й варіантні інтонаційні моделі, просодичні засоби.

Файл: