Наша команда

Андрущенко Ірина Олександрівна

Андрущенко Ірина Олександрівна – викладач кафедри стилістики і лексикології англійської мови імені проф. О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету.
Закінчила Київський державний лінгвістичний університет (нині КНЛУ) у 2000 році.
Працює над кандидатською дисертацією: “Просодична специфіка публічного політичного мовлення акцентуйованих особистостей (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського мовлення другої половини ХХ століття)” під керівництвом проф. А.А. Калити.
Андрущенко І.О. теоретично обґрунтовано класифікацію ознак акцентуйованих мовленнєвих особистостей для добору експериментального матеріалу з дослідження інтонаційного оформлення ними публічного політичного мовлення.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

СТАТТІ
1.    Андрущенко І. О. Систематизація ознак публічного політичного мовлення акцентуйованої особистості. / І. О. Андрущенко // Наукові записки. – Випуск 75(3). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2008. – С. 317-320.
2.    Андрущенко І. О. Специфіка актуалізації політичного дискурсу акцентуйованою мовною особистістю. / І. О. Андрущенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки – №5. Серія: Філологічні науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. 2008. – С. 7-9.
3.    Андрущенко І. О. Просодична маркованість англомовного публічного мовлення. / І. О. Андрущенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки – №6. Серія: Філологічні науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. 2009. – С. 226-229.
4.    Андрущенко І. О. Психологічний аспект експериментально-фонетичного дослідження публічного мовлення акцентуйованих особистостей. / І. О. Андрущенко // Наукові записки. – Випуск 89 (4). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2010. – С. 332-336.
5.    Андрущенко И. А. Комплекс просодических средств актуализации англоязычной публичной политической речи / И. А. Андрущенко // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания : межвузовский сборник статей. Вып. 2. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. – С. 11-16.
ТЕЗИ
1.    Андрущенко І. О. Мовна особистість як об’єкт наукових досліджень : принципи класифікації  / І. О. Андрущенко // Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві : Матеріали студентської науково-практичної конференції 4-6 квітня 2007 р. / [відп. ред. Мінчак Г.Б.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С.5-8.
2.    Андрущенко І. О. Вплив акцентуйованості мовної особистості на актуалізацію політичного дискурсу. / І. О. Андрущенко // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Ґ. Ґудманяна, О.Г. Шестак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 148-150.
3.    Андрущенко І. О. Психологічні аспекти актуалізації просодичного оформлення мовлення акцентуйованими особистостями. / І. О. Андрущенко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р. – К. : «Політехніка», 2009. – С.5-7.
4.    Андрущенко І. О. Тривалість політичних промов у реалізаціях різних типів акцентуйованих особистостей / І. О. Андрущенко // Слова й текс у просторі культури : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченій 80-річчю з дня народження проф. О.М. Мороховського  / КНЛУ, Київ, 26-27 листопада 2010 р. [відп. ред. О.П. Воробйова]. – К. : Ленвіт, 2010. – С. 40-42
5.    Андрущенко І. О. Просодична організація публічного мовлення різними типами акцентуйованих особистостей. / І. О. Андрущенко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 4.
6.    Андрущенко І. О. Актуалізація публічного мовлення тривожними мовними особистостями. / І. О. Андрущенко // Формула компетентності перекладача : Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27 березня 2013 р. – К. : НТУУ «КПІ». – С.24-26.