Наша команда

Алексієвець Оксана Миколаївна

Алексієвець Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету.
У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – О.Р. Валігура).
З 2011 р. працює над темою докторської дисертації «Система просодичних засобів актуалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі» (науковий консультант – Р.В. Васько).
Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць з проблем інтонаційного оформлення англійського мовлення й організації наукової роботи студентів, в т. ч. монографії та 4 навчально-методичних посібників.
Творчий доробок її наукових праць охоплює такі теоретичні конструкти: класифікацію системи лексико-граматичних та графічних засобів інтенсифікації смислу висловлення; класифікація ознак інтенсифікованих висловлень англійського мовлення та узагальнену модель механізму взаємодії позалінгвальних факторів і їх впливу на рівень інтенсифікації висловлень.

Список основних наукових публікацій О.М. Алексієвець

 • Просодичні засоби інтенсифікації сучасного англійського мовлення: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 200 с.
 • Поняття «точка зору» та аспекти його дослідження // Україна – Європа – Світ. – Вип. 5: Міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 252–256.
  Точка зору в сучасних наукових інтерпретаціях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Випуск 96 (1). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – C. 283–287.
 • Аргументативний характер точки зору в англомовному політичному дискурсі // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Том 1 (147). – С. 199–205.
 • Когнитивный подход к изучению точки зрения в англоязычном дискурсе // Когнитивные исследования языка. Вып. VIII. Проблемы языкового сознания : мат-лы Междунар. науч. конф. 15–17 сентября 2011 г. – Москва–Тамбов, 2011. – С. 447–450.
 • Провідні ознаки точки зору в англомовному політичному дискурсі // Функциональная лингвистика. – 2011. – № 1. – Т. 1. – С. 15–18.
 • Історія та сучасність політичної лінгвістики // Україна–Європа–Світ. – Вип. 9:  Міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2012.– С. 233–240.
 • Риторично-аргументативний характер точки зору в англомовному політичному дискурсі // Семантика мови і тексту : Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 3–5.
 • Просодичні «інструменти влади» // Україна–Європа–Світ. – Вип. 10:  Міжнародний збірник наукових праць. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2012.– С. 235–238.
 • Когнитивно-коммуникативный аспект точки зрения в англоязычном политическом дискурсе // Когнитивные исследования языка. Вып. ХІ: Международный конгресс по когнитивной лингвистике 10–12 октября 2012 года : сборник материалов / отв. ред. вып. Л. А. Фурс. – Москва–Тамбов, 2012. – С. 490–492.
 • Роль просодії у реалізації точки зору в англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2013. – С. 3–13.
 • Особенности просодического оформления точки зрения в англоязычном политическом дискурсе // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы современного гуманитарного знания. – Вып. 2. – Киров, 2013. – С. 6–10.
 • Просодична актуалізація точки зору в англомовному політичному дискурсі // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 33. – 2013. – С. 10–12.
 • Точка зрения в политическом дискурсе: лингвориторический аспект // Мәдениеттер тогысындагы тіл, әдебиет аударма және журналистика мәселелері Алматы, 2013. –I Том. – б. 194–199.
 • Фонетичні засоби впливу в англомовному політичному дискурсі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. – С. 14–18.
 • Національно-культурний аспект просодії  англомовного політичного дискурсу // Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 4 (70). – 2013. – С. 134–137.
 • Просодія як фактор вираження точки зору політика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки: Мовознавство. – № 20 (269). – 2013. – С. 177–181.
 • Просодические особенности актуализации точки зрения в англоязычном политическом дискурсе // Shlossman L. (Ed.). The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (April 14, 2014). “East West” association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. – 2014. – P. 3–8.
 • Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Випуск 8. – 2014. – С. 34–36.
 • Підходи до вивчення просодичної актуалізації точки зору в англомовному дискурсі // Тези доповідей Х наукової конференції “Каразінські читання: Людина.  Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – С. 6–7.
 • Місце точки зору в аргументативному дискурсі політика // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції. 23 березня 2011 р. – К. : НТУУ «КПІ». – С. 22–25.
 • Антропоцентричний характер аналізу точки зору в англомовному дискурсі // Мова. Культура. Комунікація: Семіосфера у динаміці : Матеріали ІІ-ї міжнародної наукової конференції (Чернігів, 28 квітня 2011 р.). – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 2011.– C. 3–5.
 • The Role of Prosodic Features in the Point of View Expression in Political Discourse // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п‘ятої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19–20 травня 2011 року. – С. 3–5.
 • Роль і місце точки зору в когнітивно-дискурсивній парадигмі // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2011 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 3–5.
 • Точка зору і риторика політичного дискурсу // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції. 21 березня 2012 р. – К. : НТУУ «КПІ». – С. 15–17.
 • Риторичний аспект дослідження точки зору в англомовному політичному дискурсі // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 березня 2012 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 4–6.
 • Риторична аргументація точки зору в англомовному політичному дискурсі // Мова. Культура. Комунікація: На перехресті світів : Матеріали ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 26 квітня 2012 р.). – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 2012.– C. 7–9.
 • Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20–21 вересня 2012 р.) / За заг. ред. С. М. Амеліної, А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. – Київ : Вид-во НУБіП, 2012. – С. 8–10.
 • Риторические аспекты точки зрения в политическом дискурсе // Язык–Когниция–Социум : тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 12–13 ноября 2012 / редкол. : З. А. Харитончик (отв. ред.) [и др.] – Минск : МГЛУ, 2012. – С. 164–165.
 • Просодія точки зору в політичному дискурсі // Мова та міжкультурна комунікація : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–29 листоп. 2012 р. : у 2 т. / [під заг. ред. Ю. О. Шепеля]. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 2 : Прагматичні, лінгвокультурологічні та семантико-стилістичні питання міжмовної комунікації. – С. 43–46.
 • До питання просодичної організації точки зору у політичному дискурсі // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – С. 6–8.
 • Значення просодичних засобів у забезпеченні ефективності політичної комунікації // II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи», 24 квітня 2013 р. – http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=929&Itemid=389&lang=ru
 • Деякі теоретичні засади дослідження просодії точки зору політика // Перші Почепцовські читання : Матеріали міжнародної наукової конференції, 25–27 вересня 2013 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 4–5.
 • Дослідження просодії політичного дискурсу в національно-культурному контексті // Мови професійної комунікації: лігнгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К. : Кафедра, 2014. – С. 90–92.
 • Оптимізація мовленнєвого впливу в англомовному політичному дискурсі // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 12–14.